Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium badawczo-rozwojowe 1
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
EIT-2-110-SY-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Nalepa Grzegorz (gjn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych. IT2A_W10 Aktywność na zajęciach
M_W002 Orientuje się w aktualnych zapotrzebowaniach rynku. Zna obszary wykorzystania nauki w biznesie. IT2A_W10 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia IT2A_U13 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wskazać aspekty prawne dotyczące komercjalizacji badań naukowych IT2A_U13 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy IT2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Orientuje się w aktualnych zapotrzebowaniach rynku. Zna obszary wykorzystania nauki w biznesie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać aspekty prawne dotyczące komercjalizacji badań naukowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Seminarium badawczo-rozwojowe to zajęcia, podczas których występują zaproszeni wykładowcy: naukowcy z ośrodków krajowych i zagranicznych oraz przedstawiciele świata biznesu. W ramach seminarium studenci poznają najnowsze osiągnięcia i współczesne trendy rozwoju informatyki, w szczególności z zakresu sztucznej inteligencji i systemów inteligentnych. Zaproszeni przedstawiciele firm omawiają perspektywę biznesową, stosowane technologie oraz aktualne oczekiwania wobec absolwentów i zapotrzebowanie rynkowe. Studenci poznają zatem możliwości wykorzystania i komercjalizacji wiedzy i nauki we współczesnych przedsięwzięciach biznesowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (udziału w dyskusji).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak