Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium fizyki ciała stałego
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-002-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Tarnawski Zbigniew (tarnawsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Tarnawski Zbigniew (tarnawsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach nowych materiałów dla spintroniki i nanoelektroniki.Demonstrates knowledge on current investigations of new materials for spintronics and nanoelectronics. FCB3A_W19, FCB3A_W08 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada orientację na temat kwantowo mechanicznych procesów i zjawisk w układach nanoskopowych .Demonstrates knowledge on quantum-mechanical processes and effects in nanoscopic systems. FCB3A_W19, FCB3A_W08 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki ciała stałego dla potrzeb elektroniki.Demonstrates knowledge on current developments in utilization of solid state physics for electronic applications. FCB3A_W12, FCB3A_W16, FCB3A_W13 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć.Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. FCB3A_W16, FCB3A_W13 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it FCB3A_W13 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report FCB3A_W06 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscyplinąRealizes the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in FCB3A_W18, FCB3A_W17, FCB3A_W13 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego.Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment FCB3A_W18 Aktywność na zajęciach
M_K003 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem.Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. FCB3A_W10, FCB3A_W18, FCB3A_W17 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach nowych materiałów dla spintroniki i nanoelektroniki.Demonstrates knowledge on current investigations of new materials for spintronics and nanoelectronics. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada orientację na temat kwantowo mechanicznych procesów i zjawisk w układach nanoskopowych .Demonstrates knowledge on quantum-mechanical processes and effects in nanoscopic systems. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada dobrą orientację w aktualnych osiągnięciach dotyczących wykorzystania fizyki ciała stałego dla potrzeb elektroniki.Demonstrates knowledge on current developments in utilization of solid state physics for electronic applications. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tematów prezentowanych przez innych uczestników zajęć.Is able to take active part in discussion based on the presentation of other student. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscyplinąRealizes the need of constant learning, widening and analyzing the latest developments in the domain he/she works in - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego.Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment - - - - - + - - - - -
M_K003 Potrafi dostrzec aspekty etyczne, środowiskowe związane z prezentowanym tematem.Is aware of the ethical, environmental side-aspects related to the subject she/he presents. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

15 tematów (zależnie od liczby studentów) obejmujących następujące problemy:
Mechanika kwantowa w układach nanoskopowych
Kropki kwantowe, druty kwantowe, nanoukłady elektroniczne.
Manipulowanie pojedynczymi atomami, elektronami, fotonami.
Egzotyczne właściwości elektronów w ciałach stałych.
Zaawansowane metody badawcze ciała stałego.
Narzędzia numeryczne – symulacje komputerowe w badaniach ciała stałego
Badania materiałów organicznych i biologicznych metodami stosowanymi w fizyce ciała stałego
Eksperymenty testujące granice mechaniki kwantowej

presentation and discussion of the subjects – problems handed-out to the Ph.D. students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego z wagą 0.5, ocena przygotowanego opracowania z wagą 0.5; ocena aktywności na zajęciach może polepszyć ocenę o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Grade obtained for the seminar presentation 0.5, prepared work 0.5; an active participation in seminars may enhance the grade (by one point at the most).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nature
2. Physics Today
3. Europhysics News
4. Scientific American
5. CERN website
6. Internet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak