Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium fizyki jądrowej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-003-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Idzik Marek (idzik@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Seminarium ma z jednej strony zapoznać doktoranta z najnowszymi osiągnięciami fizyki cząstek / fizyki jądrowej, a z drugiej pomóc w przygotowaniu wykładu związanego z tą tematyką.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada orientację na temat współzależności modelu standartowego cząstek elementarnych i fizycznego modelu ewolucji wszechświata. Demonstrates knowledge on interconnections between Elementary particles Standard Model and Physical Model of Universe FCB3A_W08 Prezentacja
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach w wiodących ośrodkach badań cząstek elementarnych wysokiej energii (i.e. CERN)Demonstrates knowledge on current investigations and experiments carried out in leading centers (i.e. CERN) FCB3A_W08 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it FCB3A_W06, FCB3A_W13 Prezentacja
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report FCB3A_W06, FCB3A_W13 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada orientację na temat współzależności modelu standartowego cząstek elementarnych i fizycznego modelu ewolucji wszechświata. Demonstrates knowledge on interconnections between Elementary particles Standard Model and Physical Model of Universe - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada dobrą orientację w aktualnie prowadzonych badaniach w wiodących ośrodkach badań cząstek elementarnych wysokiej energii (i.e. CERN)Demonstrates knowledge on current investigations and experiments carried out in leading centers (i.e. CERN) - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować i zrealizować naukową prezentację z uwzględnieniem źródeł, sformułować własne wnioski dotyczące dalszych perspektyw i prowadzić dyskusję z tym związaną. Knows how to prepare and present scientific seminar, formulate own conclusions on future perspectives and lead the discussion related to it - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować opracowanie – referat spełniające standardy opracowania (popularno) naukowego. Is able to prepare work fulfilling the standards of scientific report - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W trakcie seminarium zostanie zaproponowane do samodzielnego lub w zespole, przygotowania i opracowania 10 tematów obejmujących następujące problemy:
Aktualnie pracujące i planowane na przyszłość rozwiązania w energetyce jądrowej (2 tematy),
Perspektywy i aktualny stan badań nad fuzją jądrową.
Elektrownie akceleratorowe – wzmacniacze energii,
Akceleratory cząstek i lasery na swobodnych elektronach
Aktualne wyniki LHC i Model Standardowy,
Kosmologiczne aspekty badań cząstek elementarnych,
Promieniowanie kosmiczne,
Narzędzia i wyniki współczesnej kosmologii obserwacyjnej (2 tematy)
Eksperymenty współczesnej fizyki cząstek
Systemy Detektcji w eksperymentach fizyki cząstek
Współczesne technologie detektorowe

presentation and discussion of the subjects – problems handed-out to the Ph.D. students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wystąpienia seminaryjnego z wagą 0.5, ocena przygotowanego opracowania z wagą 0.5; ocena aktywności na zajęciach może polepszyć ocenę o maksymalnie 1 punkt (stopień).

Grade obtained for the seminar presentation 0.5, prepared work 0.5; an active participation in seminars may enhance the grade (by one point at the most).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nature
2. Physics Today
3. Europhysics News
4. Scientific American
5. CERN website
6. Internet

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak