Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyczne i chemiczne podstawy budowy materii
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-007-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Brocłowik Ewa (ncbrocla@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Celem zajęć jest
• usystematyzowanie wiedzy na temat budowy materii w skali atomowej;
• przedstawienie teoretycznych podstaw interpretacji sygnałów w spektroskopiach;
• poznanie teoretycznych podstaw oddziaływań międzycząsteczkowych;

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant dysponuje zaawansowaną wiedzą o charakterze fundamentalnym w dziedzinie fizykochemii powierzchni. FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Doktorant posiada wiedzę dotyczącą metodologii pracy naukowej oraz zna zasady etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych. FCB3A_W06 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych z zakresu fizykochemii, w tym umiejętność projektowania i realizacji oryginalnych badań na poziomie międzynarodowym FCB3A_W15, FCB3A_W06 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy badawczej w zespołach badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant dysponuje zaawansowaną wiedzą o charakterze fundamentalnym w dziedzinie fizykochemii powierzchni. + - - - - - - - - - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę dotyczącą metodologii pracy naukowej oraz zna zasady etyczne związane z prowadzeniem badań naukowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych z zakresu fizykochemii, w tym umiejętność projektowania i realizacji oryginalnych badań na poziomie międzynarodowym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy badawczej w zespołach badawczych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Fizyczne i chemiczne podstawy budowy materii

Budowa materii, spektroskopia, oddziaływania
1. Budowa materii na poziomie molekularnym: stany kwantowe, dyskretne poziomy energetyczne
2. Wstęp do spektroskopii: spektroskopie stanów oscylacyjnych, rotacyjnych i elektronowych – absorpcja, emisja i rozpraszanie
3. Ruch jąder atomowych na powierzchni energii potencjalnej: geometrie równowagowe, drgania normalne, punkty krytyczne powierzchni energii potencjalnej
4. Oscylacyjna spektroskopia emisyjna i rozproszeniowa: widma IR i Ramana
5. Spektroskopia w zakresie światła widzialnego i nadfioletu: widma elektronowe absorpcyjne i emisyjne
6. Ruch jąder atomowych na powierzchni energii potencjalnej: reakcja chemiczna, elementy termodynamiki statystycznej
7. Oddziaływania międzycząsteczkowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 95 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 70 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin pisemny – trzy pytania otwarte
Ocena końcowa jest oceną z egzaminu pisemnego.
Ocena niedostateczna z egzaminu pisemnego – poprawiana w formie egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kurs chemii kwantowej lub spektroskopii ze studiów I lub II stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 2001,
W. Kołos, J. Sadlej. Atom i cząsteczka Warszawa Wydaw. Nauk.-Techn., 1998
L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak