Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne metody badań fizykochemicznych I
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-009-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Micek-Ilnicka Anna (ncilnick@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Celem kursu jest:
• przedstawienie wybranych, szczegółowych zagadnień dotyczących fizykochemii;
• zaznajomienie z podstawowymi technikami do opisu i charakteryzacji związków chemicznych;
• poznanie podstaw samodzielnego prowadzenia eksperymentów chemicznych;

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant dysponuje wiedzą na temat nowoczesnych metod i technik niezbędnych do rozwiązywania problemów badawczych i tworzenia nowych teorii. FCB3A_W06, FCB3A_W16 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych z zakresu fizykochemii, w tym umiejętność projektowania i realizacji oryginalnych badań na poziomie międzynarodowym FCB3A_W06 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy badawczej w różnorodnych zespołach badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
M_K002 Doktorant ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje badawcze. FCB3A_W18 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant dysponuje wiedzą na temat nowoczesnych metod i technik niezbędnych do rozwiązywania problemów badawczych i tworzenia nowych teorii. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych z zakresu fizykochemii, w tym umiejętność projektowania i realizacji oryginalnych badań na poziomie międzynarodowym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy badawczej w różnorodnych zespołach badawczych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Doktorant ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje badawcze. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Współczesne metody badań fizykochemicznych

Treść zajęć:
XRD; Metody sorpcyjne – BET, TPD, TPR, TPO; XPS; Mikroskopia elektronowa, SEM, TEM; Modelowanie teoretyczne; Spektroskopie IR, Ramana; UV-vis;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 98 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu testowego + dwóch najwyższych ocen z trzech wylosowanych grup metod.

Egzamin złożony z dwóch części:
1) Egzamin testowy ze wszystkich metod (test wyboru z 15 pytaniami z odpowiedziami a, b, c – z jedną poprawną).
2) Pisemny egzamin szczegółowy z wybranych trzech metod (pytania otwarte). Metody podzielone na cztery grupy. Doktorant losuje z trzech grup po jednym pytaniu otwartym.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 2001
B. Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, PWN, Warszawa, 1983.
Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych
Szczegółowa literatura tematu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak