Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy mechaniki kwantowej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-010-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Horzela Andrzej (andrzej.horzela@ifj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Horzela Andrzej (andrzej.horzela@ifj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Nabycie wiedzy w zakresie podstaw nierelatywistycznej mechaniki kwantowej, jej formalizmu matematycznego oraz interpretacji fizycznej. FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Znajomość metod drugiej kwantyzacji oraz ich zastosowania w mechanice kwantowej układów wielu ciał. FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Analiza problemów fizycznych w oparciu o formalizm drugiej kwantyzacji. FCB3A_W06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność prezentacji i popularyzacji wyników mechaniki kwantowej oraz ich praktycznego wykorzystania. FCB3A_W13 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Nabycie wiedzy w zakresie podstaw nierelatywistycznej mechaniki kwantowej, jej formalizmu matematycznego oraz interpretacji fizycznej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość metod drugiej kwantyzacji oraz ich zastosowania w mechanice kwantowej układów wielu ciał. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Analiza problemów fizycznych w oparciu o formalizm drugiej kwantyzacji. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność prezentacji i popularyzacji wyników mechaniki kwantowej oraz ich praktycznego wykorzystania. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ

Formalizm matematyczny mechaniki kwantowej i jego interpretacja fizyczna, metoda drugiej kwantyzacji, bozony i fermiony, analiza problemów fizycznych z wykorzystaniem metody drugiej kwantyzacji.

Ćwiczenia audytoryjne:
ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ

Ćwiczenia rachunkowe będą poświęcone rozwiązywaniu zadań ilustrujących treści wykładu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 195 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z egzaminu (waga 2/3) i ćwiczeń(waga 1/3).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw nierelatywistycznej mechaniki kwantowej, w tym teorii kwantowo-mechanicznego oscylatora harmonicznego .

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Blasiak, A. Horzela, K. A. Penson, A. I. Solomon, G. H. E. Duchamp, Combinatorics and Boson normal ordering: A gentle introduction; Am. J. Phys. 75, 639-646 (2007),
K. Gorska, A. Horzela, F. H. Szafraniec, Squeezing: the ups and downs; Proc. R. Soc. A 470 (2014) 20140205.

Informacje dodatkowe:

Brak