Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy teorii względności
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-011-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Horzela Andrzej (andrzej.horzela@ifj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Nabycie wiedzy w zakresie podstaw szczególnej teorii względności (STW), formalizmu oraz fizycznych konsekwencji STW, wytłumaczenie tzw.paradoksów STW FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Nabycie wiedzy w zakresie podstaw teorii względności ogólnej (OTW), fizyczne konsekwencje OTW, w tym dla konsekwencje dla kosmologii. FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Analiza i umiejętność wyjaśnienia fizycznych konsekwencji teorii. FCB3A_W11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność prezentacji oraz popularyzacji pojęć i wyników teorii względności. FCB3A_W13 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Nabycie wiedzy w zakresie podstaw szczególnej teorii względności (STW), formalizmu oraz fizycznych konsekwencji STW, wytłumaczenie tzw.paradoksów STW + + - - - - - - - - -
M_W002 Nabycie wiedzy w zakresie podstaw teorii względności ogólnej (OTW), fizyczne konsekwencje OTW, w tym dla konsekwencje dla kosmologii. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Analiza i umiejętność wyjaśnienia fizycznych konsekwencji teorii. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umiejętność prezentacji oraz popularyzacji pojęć i wyników teorii względności. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
ELEMENTY TEORII WZGLĘDNOŚCI

Fizyczne podstawy teorii względności, aparat matematyczny teorii względności. Konsekwencje teorii względności.

Ćwiczenia audytoryjne:
ELEMENTY TEORII WZGLĘDNOŚCI

Ćwiczenia rachunkowe są poświęcone rozwiązywaniu zadań ilustrujących treści wykładu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 5 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z egzaminu (waga 2/3) i ćwiczeń(waga 1/3).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw algebry liniowej, teorii grup oraz koncepcji symetrii w teoriach fizycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji.

Informacje dodatkowe:

Wykład pt. “Elementy teorii względności” będzie prowadzony przez prof. dr hab. Jerzego Dryzka w roku akademickim 2018/2019.