Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań strukturalnych kryształów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-015-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Łasocha Wiesław (lasocha@chemia.uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Łasocha Wiesław (lasocha@chemia.uj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych. Opis i wizualizacja struktur kryształów. Własności materiałów i ich struktury krystaliczne.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych. FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu i wizualizacji struktur kryształów. Zna własności materiałów i ich struktury krystaliczne. FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi dokonać analizy danych z eksperymentów wykorzystujących promienie rentgenowskie FCB3A_W11 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant wie jak ważną rolę odgrywa podejmowanie wyzwań naukowych, ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za dokonane wybory. FCB3A_W17 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Doktorant ma wiedzę dotyczącą opisu i wizualizacji struktur kryształów. Zna własności materiałów i ich struktury krystaliczne. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi dokonać analizy danych z eksperymentów wykorzystujących promienie rentgenowskie + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant wie jak ważną rolę odgrywa podejmowanie wyzwań naukowych, ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za dokonane wybory. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Methods of crystal structure studies

Tematyka zajęć:
Opis zjawiska dyfrakcji promieniowania X na kryształach i na preparatach polikrystalicznych.
Opis i wizualizacja struktur kryształów.
Własności materiałów i ich struktury krystaliczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe składające się z części testowej oraz części problemowej. Waga obu części wynosi 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Ladd, R. Palmer, Structure Determination by X-ray Crystallography, Kluwer Acad/PP, 4th ed. 2003

Fundamentals of Crystallography edited by C. Giacovazzo, IUCr, Oxford Univ. Press 1992 lub wydania następne (wybrane rozdziały).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak