Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materials news
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-020-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The module allows extending the knowledge and acquiring skills related to the development of new materials and technologies with a focus on interdisciplinary aspects.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Acquired extended knowledge related to the discipline studied (physics, chemistry, materials science, biophysics, chemical technology), as well as advanced and detailed knowledge in the area of individual research project. FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Acquired extended knowledge on the methodology and ethics of scientific research, preparation of scientific papers and professional presentation of results. FCB3A_W06, FCB3A_W18 Prezentacja
M_W003 Acquired social competences related to the scientific work and understanding of the role of scientists in the society. FCB3A_W18, FCB3A_W17 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Acquired skill of interpreting the research results by using the knowledge related to different scientific disciplines in creative solving the scientific problems. FCB3A_W10 Udział w dyskusji
M_U002 Acquired skills of dissemination of scientific achievements in a way comprehensible to the general public. FCB3A_W17 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired ability of working in the interdisciplinary teams including national and international participants. FCB3A_W15 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Acquired extended knowledge related to the discipline studied (physics, chemistry, materials science, biophysics, chemical technology), as well as advanced and detailed knowledge in the area of individual research project. + - - - - - - - - - -
M_W002 Acquired extended knowledge on the methodology and ethics of scientific research, preparation of scientific papers and professional presentation of results. - - - - - - - - - - -
M_W003 Acquired social competences related to the scientific work and understanding of the role of scientists in the society. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Acquired skill of interpreting the research results by using the knowledge related to different scientific disciplines in creative solving the scientific problems. + - - - - - - - - - -
M_U002 Acquired skills of dissemination of scientific achievements in a way comprehensible to the general public. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired ability of working in the interdisciplinary teams including national and international participants. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. general scope of lecture:
  - MSE general overview
  - structural intermetallics
  - high entropy alloys
  - thermoelectrics
  - MAX phases
  - smart structures
  - shape memory materials
  - bioinspired materials
  - self-healing materials
  - self-cleaning materials
  - engineered nanoporous films

 2. general scope of seminar classes:
  - Graphene and graphene-like materials (silicene, maxene …)
  - Lightweight structural materials in aviation
  - Innovations in building materials
  - Materials for energy harvesting and storage
  - Materials for biomedical applications
  - Materials with controlled porosity
  - Shape memory materials
  - Functional polymers
  - Green materials/sustainable manufacturing/biodegradable materials
  - Glass/amorphous materials
  - Security related materials
  - Recycling, re-use, environmental protection

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

final score = 0.1 attendance + 0.2 discussion + 0.3 presentation/written work + 0.4 exam

Wymagania wstępne i dodatkowe:

solid state chemistry/physics; basics of chemical technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ceramic matrix composites, Microstructure, Properties and Applications, ED. Low I.M. CRC Press (2006);
Composite Materials. Functional Materials for Modern Technologies, Chung D.D.L., Springer (2002);
lecture notes + recommended scientific papers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publications are available at: https://www.bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Attendance to lecture and seminar is mandatory.