Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-022-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł pozwoli studentowi na wykorzystanie metod i technik spektroskopii oscylacyjnej do charakterystyki struktury ciał stałych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych FCB3A_W08 Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych FCB3A_W08 Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych FCB3A_W08 Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. FCB3A_W08 Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawy teoretyczne spektroskopii optycznej i jej zastosowanie jako metody analitycznej

1.Definicja i rodzaje spektroskopii
2.Promieniowanie elektromagnetyczne.Formy energii molekuły
3.Widmo spektroskopowe.
4.Molekuła jako oscylator.
5.Reguły wyboru.
6.Rodzaje drgań normalnych
7.Zastosowanie teorii grup do klasyfikacji drgań i określania reguł wyboru (analiza grupowo-teoretyczna)
8.Absorpcja promieniowania. Analiza ilościowa
9.Rozproszenie promieniowania – efekt Ramana
10.Czynniki wpływające na postać widm.
11.Interpretacja widm
11.Spektrometry IR, UV/VIS i Ramana
12.Metoda fourierowska w spektroskopii
13.Techniki pomiarowe
14.Zastosowanie spektroskopii optycznej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu zaliczeniowego daje pierwszą część oceny z zajęć seminaryjnych (T)
Ocena za prezentację daje drugą część oceny z zajęć seminaryjnych (P)
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio T lub P jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.5T+0.5P

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa pod red. A. Bolewskiego i W. Żabińskiego, „Metody badań minerałów i skał”, WG, W-wa, 1988
2.Z. Kęcki, „ Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1992.
3.J. Konarski, „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1991
4.Praca zbiorowa pod red. J.M. Janik, „Fizyka Chemiczna”, PWN, 1989.
5.S. Bhagavantam, T. Venkatarayudu, “Theory of Groups and its Application to Physical Problem”, Academic Press, New York, London, 1969
6.P.M.A. Sherwood, „Vibrational spectroscopy of solids”, Cambridge at the University Press, 1972.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak