Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty wyjazdowe
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-201-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów przeprowadzanych podczas wyjazdu weekendowego. Celem warsztatów będzie zapoznanie doktorantów z etyką i ochroną własności intelektualnej oraz wypracowanie u doktorantów poprawnych nawyków pracy twórczej. Osoby prowadzące warsztaty zostaną wyłonione w ramach konkursu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant zna zasady ochrony własności intelektualnej FCB3A_W18 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat etyki badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej. FCB3A_W18 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać znajomość zasad dotyczących etycznego prowadzenia badań naukowych i ochrony własności intelektualnej w prowadzonych przez siebie badaniach i w ich popularyzacji. FCB3A_W17, FCB3A_W18, FCB3A_W16 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant umie podejmować ryzyko intelektualne, jest świadomy odpowiedzialności za skutki swoich decyzji. FCB3A_W17 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant zna zasady ochrony własności intelektualnej - - - - - - - - + - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat etyki badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać znajomość zasad dotyczących etycznego prowadzenia badań naukowych i ochrony własności intelektualnej w prowadzonych przez siebie badaniach i w ich popularyzacji. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant umie podejmować ryzyko intelektualne, jest świadomy odpowiedzialności za skutki swoich decyzji. - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:
Etyka w badaniach naukowych
Zajęcia warsztatowe:
Zasady i regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach warsztatowych 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Forma zaliczenia będzie każdorazowo wyznaczana przez prowadzącego warsztat.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak