Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia dla fizyków i inżynierów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-203-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gil Barbara (gil@chemia.uj.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gil Barbara (gil@chemia.uj.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant wykazuje fundamentalną wiedzę dotyczącą:podstawowych praw chemicznych, układu okresowego pierwiastków, konfiguracji elektronowej, systematyki i terminologii chemicznej, wiązania chemicznego, elementów chemii koordynacyjnej, równowagi chemicznej, mechanizmów i kinetyki reakcji chemicznych, reakcji w roztworach, kwasów, zasad, soli, buforów, procesów utleniania i redukcji, elementów elektrochemii, elementów chemii ciała stałego, elementów krystalografii, katalizy homo i heterogenicznej, elementów chemii organicznej, elementów technologii chemicznej i chemii środowiska. FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi:- sprawnie operować poznaną terminologią z zakresu chemii w zaawansowanej dyskusji naukowej na poziomie akademickim FCB3A_W13, FCB3A_W08 Egzamin
M_U002 Doktorant interpretuje wyniki badań naukowych, wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin naukowych do twórczego rozwiązywania problemów naukowych FCB3A_W11 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant umie pracować w interdyscyplinarnych polskich i międzynarodowych zespołach badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant wykazuje fundamentalną wiedzę dotyczącą:podstawowych praw chemicznych, układu okresowego pierwiastków, konfiguracji elektronowej, systematyki i terminologii chemicznej, wiązania chemicznego, elementów chemii koordynacyjnej, równowagi chemicznej, mechanizmów i kinetyki reakcji chemicznych, reakcji w roztworach, kwasów, zasad, soli, buforów, procesów utleniania i redukcji, elementów elektrochemii, elementów chemii ciała stałego, elementów krystalografii, katalizy homo i heterogenicznej, elementów chemii organicznej, elementów technologii chemicznej i chemii środowiska. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi:- sprawnie operować poznaną terminologią z zakresu chemii w zaawansowanej dyskusji naukowej na poziomie akademickim + - - - - - - - - - -
M_U002 Doktorant interpretuje wyniki badań naukowych, wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin naukowych do twórczego rozwiązywania problemów naukowych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant umie pracować w interdyscyplinarnych polskich i międzynarodowych zespołach badawczych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: podstawowe prawa chemiczne, układ okresowy pierwiastków, konfiguracja elektronowa, systematyka i terminologia chemiczna, wiązania chemiczne, elementy chemii koordynacyjnej, równowaga chemiczna, mechanizm i kinetyka reakcji chemicznych, reakcje w roztworach, kwasy, zasady, sole, bufory, procesy utleniania i redukcji, elementy elektrochemii, elementy chemii ciała stałego, elementy krystalografii, kataliza homo- i heterogeniczna, elementy chemii organicznej, elementy technologii chemicznej i chemii środowiska.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 27 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A.Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN 2012;
P.Atkins, P. Julio, Chemia fizyczna, PWN, 2015.
Slajdy z wykładu, przekazane studentom przez prowadzącego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak