Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of modern solid state physics
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-301-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Adamowski Janusz (adamowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Szczegółowy program i jego realizacja będą zależały od zaproszonego wykładowcy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę o aktualnie panujących trendach badawczych w zakresie fazy skondensowanej. FCB3A_W19, FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Doktorant ma wiedze na temat współczesnych metod eksperymentalnych fizyki fazy skondensowanej oraz ma wiedzę o modelowaniu własności fizycznych takich układów. FCB3A_W19, FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę w zakresie fazy skondensowaną do prowadzenia badań. FCB3A_W06, FCB3A_W18 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę kreowania interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę o aktualnie panujących trendach badawczych w zakresie fazy skondensowanej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorant ma wiedze na temat współczesnych metod eksperymentalnych fizyki fazy skondensowanej oraz ma wiedzę o modelowaniu własności fizycznych takich układów. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę w zakresie fazy skondensowaną do prowadzenia badań. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę kreowania interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Selected problems of modern solid state physics

Tematyka zajęć:
Problemy współczesnej fizyki ciała stałego wybrane zgodnie z selekcją dokonaną przez zaproszonego wykładowcę. Sugerowane problemy: metody obliczeń elektronowej struktury pasmowej i struktury atomowej układów o ograniczonych rozmiarach (kropki kwantowe, nanodruty, supersieci) oraz układów quasi-dwuwymiarowych (grafen, silicen). Własności elektronowe układów o ograniczonych rozmiarach i ich zastosowania. Metody doświadczalne badań własności ciał stałych. Nowe materiały o zaplanowanych własnościach i technologie ich wytwarzania. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Nowe materiały magnetyczne i ich zastosowania.

Zajęcia seminaryjne:
Selected problems of modern solid state physics

Tematyka seminarium zostanie określona przez prowadzącego wykład.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia będzie określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak