Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of modern chemistry
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-302-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Chmielarz Lucjan (lucjanchmielarz@gmail.com)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Do wygłoszenia serii wykładów zostanie zaproszony wysokiej klasy specjalista, o międzynarodowej renomie, z zakresu chemii. W trakcie wykładu zostaną poruszone wybrane zagadnienia odnoszące się do najnowszych i spektakularnych osiągnięć w zakresie współczesnej chemii. Wykładowca zostanie dobrany w taki sposób, aby zaproponowana tematyka była ściśle powiązana z prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi, co powinno zagwarantować wysoki poziom naukowy zajęć z uwzględnieniem powiązania teorii i praktyki badawczej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć w zakresie współczesnej chemii. FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy wyników badań naukowych w zakresie współczesnej chemii. FCB3A_W08 Egzamin
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. FCB3A_W14 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K002 Doktorant potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę dotyczącą najnowszych osiągnięć w zakresie współczesnej chemii. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy wyników badań naukowych w zakresie współczesnej chemii. + - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Doktorant potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Selected problems of modern chemistry
Zajęcia seminaryjne:
Selected problems of modern chemistry
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia przedmiotu będzie określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak