Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka dla chemików i inżynierów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-303-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Toboła Janusz (tobola@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wykład omawia podstawowe prawa rządzące zjawiskami fizyki klasycznej, tj. termodynamiki, elektromagnetyzmu oraz optyki. Przedstawia podstawy fizyki współczesnej w oparciu o elementy mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej oraz kosmologii.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant powinien znać zasady dynamiki klasycznej i umieć je zastosować do opisu prostych ruchów. FCB3A_W07, FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie podstawy statystycznego opisu układów wielu cząstek klasycznych. FCB3A_W07, FCB3A_W08 Egzamin
M_W003 Student zna podstawowe wielkości opisujące pola elektrostatyczne i magnetyczne. FCB3A_W07, FCB3A_W08 Egzamin
M_W004 Doktorant potrafi opisać przepływ prądu elektrycznego w metalach i półprzewodnikach. FCB3A_W07, FCB3A_W08 Egzamin
M_W005 Doktorant poznaje podstawowe własności fal elektromagnetycznych. FCB3A_W07, FCB3A_W08 Egzamin
M_W006 Doktorant rozumie podstawy kwantowego opisu cząstek i promieniowania. FCB3A_W07, FCB3A_W08 Egzamin
M_W007 Doktorant posiada wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu doktorskiego z fizyki jako dyscypliny dodatkowej. FCB3A_W07, FCB3A_W08 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant powinien znać zasady dynamiki klasycznej i umieć je zastosować do opisu prostych ruchów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy statystycznego opisu układów wielu cząstek klasycznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe wielkości opisujące pola elektrostatyczne i magnetyczne. + - - - - - - - - - -
M_W004 Doktorant potrafi opisać przepływ prądu elektrycznego w metalach i półprzewodnikach. + - - - - - - - - - -
M_W005 Doktorant poznaje podstawowe własności fal elektromagnetycznych. + - - - - - - - - - -
M_W006 Doktorant rozumie podstawy kwantowego opisu cząstek i promieniowania. + - - - - - - - - - -
M_W007 Doktorant posiada wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu doktorskiego z fizyki jako dyscypliny dodatkowej. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

I. Dynamika klasyczna układu punktów materialnych: równania Newtona, pojęcia siły, pracy i energii. Dynamika ruchu obrotowego. Oscylator harmoniczny. (6 h)

II. Mechanika statystyczna: pojęcie temperatury, energia swobodna i entropia, zasady termodynamiki. (4 h)

III. Elektromagnetyzm: wektory pola elektrycznego i indukcji magnetycznej, potencjał pola elektrycznego, prąd elektryczny w metalach i półprzewodnikach. Równania Maxwella. (6 h)

IV. Fale elektromagnetyczne: interferencja, dyfrakcja, polaryzacja. (4 h)

V. Mechanika kwantowa: eksperymentalne podstawy fizyki kwantowej, kwantowa natura cząstek i promieniowania, spin elektronu. (6 h).

VI. Fizyka jądrowa i elementy kosmologii. (4 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 74 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną z egzaminu, który będzie polegał na ustnej odpowiedzi na pytania do prezentacji dwóch spośród zaproponowanych zagadnień objętych programem wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick R., J. Walker, “Podstawy fizyki”. Wyd. PWN, Warszawa, 2003 lub nowsze.

2. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, Wyd. WNT Warszawa, 2015.

3. V. Acosta, L. C. Cowan, B. J. Graham. “Podstawy fizyki współczesnej”. Wyd. PWN. Warszawa, 1981.

4. Notatki i materiały własne do wykładu (JT).

5. Materiały dydaktyczne na stronie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej: http://www.ftj.agh.edu.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie Biblioteki Głównej AGH (baza http://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych.