Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of modern biophysics
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-401-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Kurs obejmuje najnowsze koncepcje badania i modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki, które są ważne dla lepszego poznania organizmów żywych na różnych poziomach ich funkcjonowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant zna koncepcje prowadzenie badań interdyscyplinarnych i zna zasady modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki. FCB3A_W19, FCB3A_W08, FCB3A_W15 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy wyników badań naukowych w zakresie biofizyki. FCB3A_W06, FCB3A_W13, FCB3A_W15 Egzamin
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. FCB3A_W14 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant zna koncepcje prowadzenie badań interdyscyplinarnych i zna zasady modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy wyników badań naukowych w zakresie biofizyki. + - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Selected problems of modern biophysics

Prowadzący przedstawi najnowsze koncepcje badania i modelowania zjawisk z pogranicza biologii, chemii i fizyki, które wydają się obecnie kluczowe dla lepszego poznania organizmów żywych na różnych poziomach ich funkcjonowania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym technikom związanym z biofizycznymi nanotechnologiami pozwalającymi badać interakcje pojedynczych cząstek, jak i całych makromolekuł w różnych środowiskach. Niektóre zjawiska ważne dla rozwoju nauk biomedycznych i biotechnologii zostaną zilustrowane wybranymi przykładami.

Szczegółowe rozwinięcie i realizacja ww. tematów będą zależały od zaproszonego wykładowcy.

Zajęcia seminaryjne:
Selected problems of modern biophysics
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia przedmiotu będzie określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak