Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty stacjonarne I
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-404-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami metodologii badań naukowych oraz ich popularyzacji. Studenci zastaną zapoznani z zasadami przygotowania publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Doktoranci mają wiedzę dotyczącą metodologii badań naukowych. FCB3A_W11, FCB3A_W18, FCB3A_W13 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Absolwent potrafi prezentować wyniki własnych badań w formie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach naukowych. FCB3A_W13, FCB3A_W12 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U002 Doktoranci mają umiejętność prowadzenia badań naukowych. FCB3A_W11, FCB3A_W18 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktoranci rozumieją znaczenie popularyzacji badań naukowych. FCB3A_W13, FCB3A_W12 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Doktoranci mają wiedzę dotyczącą metodologii badań naukowych. - - - - - - - - + - -
M_W003 Absolwent potrafi prezentować wyniki własnych badań w formie publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach naukowych. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U002 Doktoranci mają umiejętność prowadzenia badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktoranci rozumieją znaczenie popularyzacji badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:
Metodologia badań naukowych
Zajęcia warsztatowe:
Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej zostanie podany przez prowadzących warsztaty.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prowadzący warsztaty zostaną wyłonieni w drodze konkursu.