Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium doktorskie
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-405-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr hab. Micek-Ilnicka Anna (ncilnick@cyf-kr.edu.pl)
dr hab. Horzela Andrzej (andrzej.horzela@ifj.edu.pl)
dr hab. Chmielarz Lucjan (lucjanchmielarz@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Seminarium zapewnia doktorantom możliwość prezentacji uzyskanych wyników w obszarze prowadzonych badań.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorantka (Doktorant) posiada wiedzę odnoszącą się do dyscypliny naukowej, którą się zajmuje. FCB3A_W19, FCB3A_W11 Aktywność na zajęciach
M_W002 Doktorantka (Doktorant) ma wiedzę na temat publicznej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. FCB3A_W13 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Doktorantka (Doktorant) potrafi przygotować specjalistyczną prezentację. FCB3A_W13 Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorantka (Doktorant) potrafi podjąć publiczną dyskusję podczas prezentowania wyników badań. Doktorantka (Doktorant) potrafi pozyskiwać z różnych źródeł informacje na temat prowadzonych badań naukowych w swojej specjalności. FCB3A_W16 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorantka (Doktorant) posiada wiedzę odnoszącą się do dyscypliny naukowej, którą się zajmuje. - - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorantka (Doktorant) ma wiedzę na temat publicznej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorantka (Doktorant) potrafi przygotować specjalistyczną prezentację. - - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorantka (Doktorant) potrafi podjąć publiczną dyskusję podczas prezentowania wyników badań. Doktorantka (Doktorant) potrafi pozyskiwać z różnych źródeł informacje na temat prowadzonych badań naukowych w swojej specjalności. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Seminarium doktorskie jest podzielone na trzy części, które odbywają się w kolejnych latach staudiów (drugim, trzecim i czwartym).
Podczas każdej części doktorantka (doktorant) jest zobowiązany do wygłoszenia jednego seminarium.
Część pierwsza ma być wprowadzeniem w dyscyplinę naukową wraz z określeniem swojej tematyki badawczej.
Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów FCB wskazane jest aby w tej części wprowadzenie miało charakter
popularyzatorski.

Część druga seminarium powinna zawierać przyjęte cele oraz wstępne wyniki prowadzonych badań. W tej części mile jest widziana obecność promotora.

Cześć trzecia seminarium powinna być poświęcona kompleksowemu spojrzeniu na prowadzone badania. Powinna zawierać uzyskane wyniki oraz głóowne
tezy przygotowywanej rozprawy. Podobnie jak poprzednio, w tej części mile jest widziana obecność promotora.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie z seminarium uzyskuje się na podstawie wygłoszenia referatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak