Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria materiałowa dla fizyków, chemików i biofizyków
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-407-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Stoch Paweł (pstoch@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Dorosz Dominik (ddorosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Program obejmuje opis budowy, własności i funkcji podstawowych grup materiałów: metalicznych i ceramicznych, przewodników superjonowych, półprzewodników, dielektryków oraz magnetyków.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 1.Doktorant posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą materiałów i ich klasyfikacji FCB3A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W002 2.Doktorant posiada podstawową wiedzę dotyczącą własności materiałów (własności elektryczne, optyczne, magnetyczne, cieplne, i inne). FCB3A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W003 3.Doktorant zna i rozumie relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi materiałów FCB3A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W004 4.Student posiada wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu z dyscypliny dodatkowej. FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność klasyfikacji materiałów. FCB3A_U02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant posiada umiejętności w zakresie opisu budowy/struktury oraz podstawowych właściwości materiałów. FCB3A_U02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej z zakresu nauki o materiałach. FCB3A_W13 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 1.Doktorant posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą materiałów i ich klasyfikacji + - - - - - - - - - -
M_W002 2.Doktorant posiada podstawową wiedzę dotyczącą własności materiałów (własności elektryczne, optyczne, magnetyczne, cieplne, i inne). + - - - - - - - - - -
M_W003 3.Doktorant zna i rozumie relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi materiałów + - - - - - - - - - -
M_W004 4.Student posiada wiedzę pozwalającą na zdanie egzaminu z dyscypliny dodatkowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność klasyfikacji materiałów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Doktorant posiada umiejętności w zakresie opisu budowy/struktury oraz podstawowych właściwości materiałów. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej z zakresu nauki o materiałach. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładu
1. Grupy materiałów: metaliczne i ceramiczne, przewodniki superjonowe, półprzewodniki, dielektryki oraz magnetyki
2. Właściwości materiałów zależne od struktury i składu fazowego.
3. Elementy struktury i mikrostruktury materiałów. Defekty i ich właściwości
4. Materiały amorficzne i szkliste
5. Materiały porowate i nanostrukturalne.
6. Forma materiałów: mono i polikryształy, kompozyty.
7. Inżynieria powierzchni.
8. Biomateriały
9. Materiały funkcjonalne: relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy fizykochemii ciała stałego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa-Podręczniki : Chemia Ciała Stałego, Fizyka Ciała Stałego, Nauka o materiałach
Literatura uzupełniająca – artykuły naukowe z zakresu “materials science and engineering”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie Web of Science

Informacje dodatkowe:

Brak