Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Self-organized colloidal systems and their application in photovoltaics, medical diagnostics, and phototherapie
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-501-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

W trakcie kursu zostaną omówione układy koloidalne występujące naturalnie w przyrodzie, jak i aplikacyjne wykorzystanie samoorganizujących się, sztucznie wytwarzanych koloidów w fotowoltaice, diagnostyce medycznej i fototerapii.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat układów koloidalnych metod ich wytwarzania i zastosowań w fotowoltaice, diagnostyce medycznej i fototerapii. FCB3A_W06, FCB3A_W19, FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy własności naturalnych i sztucznych układów koloidalnych pod kątem ich potencjalnych zastosowań. FCB3A_W12, FCB3A_W13 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. FCB3A_W15, FCB3A_W14 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę kreowania interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych. FCB3A_W15 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę na temat układów koloidalnych metod ich wytwarzania i zastosowań w fotowoltaice, diagnostyce medycznej i fototerapii. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant posiada umiejętność analizy własności naturalnych i sztucznych układów koloidalnych pod kątem ich potencjalnych zastosowań. + - - - - + - - - - -
M_U002 Doktorant zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim umożliwiające prowadzenie badań i analizę wyników. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę kreowania interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Self-organized colloidal systems and their application in photovoltaics, medical diagnostics, and phototherapie

Obecnie nanotechnologie i nanoinżynieria są najszybciej rozwijającymi się kierunkami nauki. Zainteresowanie nanoobiektami wynika ze szczególnych ich własności fizycznych, chemicznych i biologicznych, których nie wykazują duże obiekty zbudowane z tych samych materiałów. Szczególną cechą nanostruktur jest ich zdolność do samoorganizacji i agregacji. Historia rozwoju chemii koloidów sięga początków alchemii. Przedstawione zostaną przykłady wytwarzania i badania układów dyspersyjnych (zawierających nanoobiekty 1nm – 1000 nm) dla różnych kombinacji dwu- lub więcej- fazowych mieszanin, mogących zawierać gazy, ciecze i ciała stałe. W zależności od mieszaniny możemy mieć do czynienia np. z: aerozolami, pianami, emulsjami, żelami czy też ciałami porowatymi. Duża różnorodność koloidów zadecydowała o bardzo szerokim ich potencjalnym zastosowaniu m.in. w: chemii analitycznej, chemii fizycznej, biochemii, petrochemii, obrazowaniu i materiałoznastwie. W ramach wykładu będą omówione układy koloidalne występujące naturalnie w przyrodzie i ich rola , jak i aplikacyjne wykorzystanie samoorganizujących się, sztucznie wytwarzanych koloidów w fotowoltaice, diagnostyce medycznej i fototerapii.
Szczegółowe rozwinięcie i realizacja ww. tematów będą zależały od zaproszonego wykładowcy.

Zajęcia seminaryjne:
Self-organized colloidal systems and their application in photovoltaics, medical diagnostics, and phototherapie

Tematyka seminarium zostanie określona przez prowadzącego wykład.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia przedmiotu będzie określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Nie podano dodatkowych publikacji