Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design of high performance catalysts for important industrial and environmental processes
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-601-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Chmielarz Lucjan (lucjanchmielarz@gmail.com)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Do wygłoszenia serii wykładów zostanie zaproszony wysokiej klasy specjalista, o międzynarodowej renomie, z zakresu katalizy heterogenicznej. Zajęcia będą obejmowały prezentacje wybranych nowoczesnych układów katalitycznych zaprojektowanych do zastosowania w wybranych procesach przemysłowych lub/i środowiskowych. Zostaną zaprezentowane zagadnienia związane ze strategią projektowania układów katalitycznych do specyficznych zastosowań, metody syntezy i aktywacji katalizatorów, metody eksperymentalne i wyniki badań charakteryzacyjnych oraz rezultaty testów katalitycznych. Ponadto, zostanie przedstawiona szczegółowa analiza korelacji pomiędzy metodami syntezy układów katalitycznych ich własnościami fizykochemicznymi i katalitycznymi oraz perspektywy dalszego rozwoju technologii katalitycznych stosowanych w omawianych procesach produkcyjnych i środowiskowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą wybranych nowoczesnych układów katalitycznych zaprojektowanych do zastosowania w wybranych procesach przemysłowych lub/i środowiskowych FCB3A_W08, FCB3A_W12 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę na temat korelacji pomiędzy metodami syntezy układów katalitycznych, ich własnościami fizykochemicznymi i katalitycznymi oraz ma świadomość perspektywy dalszego rozwoju technologii katalitycznych stosowanych w procesach produkcyjnych i środowiskowych. FCB3A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące zastosowań katalizy. FCB3A_W14 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą wybranych nowoczesnych układów katalitycznych zaprojektowanych do zastosowania w wybranych procesach przemysłowych lub/i środowiskowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat korelacji pomiędzy metodami syntezy układów katalitycznych, ich własnościami fizykochemicznymi i katalitycznymi oraz ma świadomość perspektywy dalszego rozwoju technologii katalitycznych stosowanych w procesach produkcyjnych i środowiskowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące zastosowań katalizy. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach badawczych. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób zaliczenia przedmiotu zostanie określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zostanie podana na zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

Wymagana podstawowa wiedza z fizyki i chemii.