Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanostructures and nanodevices
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-602-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Adamowski Janusz (adamowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę w zakresie nanotechnologii, zna metody wytwarzania układów niskowymiarowych i zasady ich modelowania. FCB3A_W19, FCB3A_W08 Egzamin
M_W002 Doktorant rozumie znaczenie wpływu nanotechnologii na rozwój nanourządzeń elektronicznych. FCB3A_W13, FCB3A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posługuje się specjalistycznym słownictwem w językiem angielskim dotyczącym teoretycznych i eksperymentalnych aspektów nanotechnologii. FCB3A_W14 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach badawczych. FCB3A_W15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant ma wiedzę w zakresie nanotechnologii, zna metody wytwarzania układów niskowymiarowych i zasady ich modelowania. + - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorant rozumie znaczenie wpływu nanotechnologii na rozwój nanourządzeń elektronicznych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się specjalistycznym słownictwem w językiem angielskim dotyczącym teoretycznych i eksperymentalnych aspektów nanotechnologii. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach badawczych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Nanostructures and nanodevices

Treść zajęć:
Podstawowe metody nanotechnologii służące do wytwarzania nanostruktur półprzewodnikowych i metalicznych. Metody badania własności nanostruktur. Kropki kwantowe, nanodruty, układy warstwowe: studnie kwantowe pojedyncze i wielokrotne, supersieci. Metody wytwarzania nanoprzyrządów. Podstawowe nanoprzyrządy półprzewodnikowe i hybrydowe. Przyrządy jednoelektronowe: tranzystor, pamięć. Źródła pojedynczych fotonów. Zastosowania nanoprzyrządów w nanoelektronice i spintronice. Elektronika molekularna. Granica miniaturyzacji przyrządów elektronicznych.

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegółowe rozwinięcie i realizacja ww. tematów będą zależały od zaproszonego wykładowcy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak