Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia dydaktyczne IV
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-701-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Doktoranci uczestniczą w różnych formach realizacji przedmiotu (laboratoria, ćwiczenia audytoryjne) głównie w roli obserwatorów, przygotowując się do samodzielnego prowadzenia zajęć ze studentami.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. FCB3A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. FCB3A_W07 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę ćwiczeniowej lub laboratoryjnej grupie studentów oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. FCB3A_W07 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). FCB3A_W17, FCB3A_W16 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. - - - - - - + - - - -
M_W002 Doktorant potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant potrafi przekazać posiadaną wiedzę ćwiczeniowej lub laboratoryjnej grupie studentów oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozwija i doskonali swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Prowadzenie zajęć audytoryjnych lub laboratoriów

Doktorant ma za zadanie przekazać wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biofizyki lub przedmiotów powiązanych z nimi, zgodnie z zaleceniami i wskazówkami osoby odpowiedzialnej za przedmiot oraz zgodnie z regulaminem studiów, dbając o rozwój wiedzy, zdolności pracy w grupie i etyczne postępowanie studentów uczestniczących w zajęciach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie zajęć uzyskuje się na podstawie rozliczenia godzin dydaktycznych zgodnie z harmonogramem prowadzonych zajęć przedstawionym kierownikowi ŚSD -Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej lub osobie odpowiedzialnej za moduł. Rozliczenie jest po zakończonym roku akademickim.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zapoznanie się z sylabusem obserwowanych lub prowadzonych zajęć oraz sposobem realizacji tych zajęć.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej za dany przedmiot, do którego doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia.