Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty stacjonarne II
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
JFCB-3-703-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Spisak Bartłomiej (spisak@novell.ftj.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia mają na celu zapoznanie doktorantów z zasadami zdobywania funduszy na badania naukowe. Doktoranci zostaną zapoznani z procedurami związanymi z pozyskiwaniem projektów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant zna podstawowe procedury pozyskiwania i rozliczania funduszy krajowych i zagranicznych na potrzeby badań naukowych. FCB3A_W13, FCB3A_W12, FCB3A_W15 Aktywność na zajęciach
M_W002 Doktorant zna zasady finansowania badań naukowych oraz ich źródła. FCB3A_W17 Aktywność na zajęciach
M_W003 Doktoranci znają mechanizmy komercjalizacji wiedzy, mają podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia start up'ów oraz mają podstawową wiedzę dotyczącą procedur zgłaszania patentów. Doktoranci znają zasady design thinking. FCB3A_W15 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Doktorant umie wybrać optymalne źródła pozyskiwania funduszy na realizację badań, przygotować wniosek związany z finansowaniem badań naukowych. FCB3A_W18, FCB3A_W15 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w grupie nad projektem. FCB3A_W15 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant zna podstawowe procedury pozyskiwania i rozliczania funduszy krajowych i zagranicznych na potrzeby badań naukowych. - - - - - - - - + - -
M_W002 Doktorant zna zasady finansowania badań naukowych oraz ich źródła. - - - - - - - - + - -
M_W003 Doktoranci znają mechanizmy komercjalizacji wiedzy, mają podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia start up'ów oraz mają podstawową wiedzę dotyczącą procedur zgłaszania patentów. Doktoranci znają zasady design thinking. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Doktorant umie wybrać optymalne źródła pozyskiwania funduszy na realizację badań, przygotować wniosek związany z finansowaniem badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant posiada umiejętność pracy w grupie nad projektem. - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:
Pozyskiwanie finansowania projektów badawczych
Zajęcia warsztatowe:
Komercjalizacja wyników badań naukowych i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach warsztatowych 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzących warsztaty.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osoby prowadzące warsztaty zostaną wyłonione w konkursie.