Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia światłowodów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-1-011-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania światłowodów Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę o klasyfikacji szkieł optycznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać kierunki rozwoju technologii szkieł dla techniki światłowodowej Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych z zakresu technologii światłowodowych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania światłowodów - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o klasyfikacji szkieł optycznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać kierunki rozwoju technologii szkieł dla techniki światłowodowej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych z zakresu technologii światłowodowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Zasada działania światłowodu i ich rodzaje ( jedno-, wielodomowe, pracujące w UV, IR)
2.Szkła specjalne dla techniki światłowodowej – rodzaje szkieł, technologia ich syntezy, otrzymywanie szkieł ultra czystych, właściwości fizykochemiczne).
3.Technologia przygotowania preform (synteza przechłodzenia stopu, MCVD, PCVD, zol – żel, metoda separacji fazowej).
4.Technologia wyciągania światłowodów ( metoda prętowa, metoda podwójnego tygla).
5.Zabezpieczania światłowodów – powłoki ochronne.
6.Właściwości światłowodów.
7.Światłowody telekomunikacyjne i nietelekomunikacyjne – charakterystyka, zastosowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w zajęciach terenowych 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,8K+0,2A
K-ocena z kolokwium zaliczeniowego
A-aktywność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J.E. Midwinter, „Optyka i technika światłowodowa’ Warszawa 1995 r.
2.M. Szustakowski, „Elementy techniki światłowodowej”, Wydawnictwo Naukowo – techniczne, Warszawa 1992 r.
3.Pr.zb. R.Romaniuk, R. Piramidowicz, „Fotonika i technologie terahercowe”, Warszawa 2012 r.
4.R. S. Romaniuk, „Światłowody kapilarne”, Warszawa 2012 r.
5.J. Dorosz, „Teoretyczne i praktyczne aspekty technologii światłowodów wielordzeniowych”, Rozprawy Naukowe Nr 41, Białystok 1997 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak