Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkła i emalie artystyczne
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-1-047-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie technologii produkcji szkła i emalii z wyraźnym ukierunkowaniem na dekorowanie obiektów szklanych IM1A_U14, IM1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi okreslic warunki fizykochemiczne dla formowania wyrobów artystycznych ze szkła i emalii oraz ich dekorowania IM1A_U14, IM1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potradi okreslic wpływ warunków fizykochemicznych na kształt i dekorowanie wyrobów ze szkła i emalii IM1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma zdolność rozwijania technik artystycznych przy produkcji szkła i emalii IM1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie technologii produkcji szkła i emalii z wyraźnym ukierunkowaniem na dekorowanie obiektów szklanych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi okreslic warunki fizykochemiczne dla formowania wyrobów artystycznych ze szkła i emalii oraz ich dekorowania - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potradi okreslic wpływ warunków fizykochemicznych na kształt i dekorowanie wyrobów ze szkła i emalii - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma zdolność rozwijania technik artystycznych przy produkcji szkła i emalii - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Historia szkła
2.Ewolucja technologii
3.Metody formowania szkieł artystycznych
4.Dekorowanie szkła w masie
5.Emalie szklarskie
6.Metody zdobienia szkła na zimno
7.Metody zdobienia szkła na gorąco
8.Produkcja szkła witrażowego – historia i współczesność
9.Technologia tworzenia witraży

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 25 godz
Udział w zajęciach terenowych 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= 0,7 K+ 0,3 Ob
gdzie

K-kolokwium zaliczeniowe
Ob- obecność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.W. Nowotny, Technologia szkła
2.W. Nowotny, Szkła barwne
3.W. Nowotny, Dekorowanie szkła
4.A.Varshneya – Fundamentals of inorganic glasses
5.W.E. Turner – Studies of ancient glass – Journal of the Society of Glass Techn. v. 38, 1954 r.
6.C.H. Jackson, P.T. Nicholson, Journal of Glass Studies, v. 40, 1998 r.
7.E. Greiner-Wrona – Korozja szkieł zabytkowych, Ceramika/Ceramics vol. 85, 2004 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak