Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rozwiązywanie problemów inżynierskich
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-1-064-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot ma na celu pokazanie ścieżki postępowania przy podejmowaniu decyzji potrzebnych do rozwiązania konkretnego problemu inżynierskiego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Sprawdzenie wiedzy IM1A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zdobywanie wiedzy IM1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Zdobywanie wiedzy i umiejętności IM1A_U04, IM1A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Współpraca IM1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Sprawdzenie wiedzy - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zdobywanie wiedzy - - - - - + - - - - -
M_U002 Zdobywanie wiedzy i umiejętności - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Współpraca - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na zajęciach
Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy i rozwiązania problemu inżynierskiego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak