Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-1-403-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci zapoznają się z podstawami informatyki. Nabywają umiejętności pozwalające na napisanie prostego programu w języku VBA.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania i działania algorytmów komputerowych. IM1A_W14 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu działania komputera, systemów pozycyjnych oraz arytmetyki komputerowej. IM1A_W14 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. IM1A_W15 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych. IM1A_U08 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych IM1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania. IM1A_U08, IM1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z zakresu informatyki oraz wykorzystywania nowoczesnych metod programistycznych. IM1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania i działania algorytmów komputerowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu działania komputera, systemów pozycyjnych oraz arytmetyki komputerowej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z zakresu informatyki oraz wykorzystywania nowoczesnych metod programistycznych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wiadomości wstępne

  Wiadomości wstępne: co to jest informatyka; przykładowe zagadnienia z obszaru inżynierii materiałowej i energetyki, w których stosowana jest informatyka; podstawowe rozkazy, które potrafi wykonać komputer; kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne;

 2. Algorytmika

  Zasady budowania algorytmów: metody poprawnego zapisywania algorytmów; reguły stylu programowania; czytelność kodu; konwencje notacyjne, notacje opisowe, formalne, graficzne; instrukcje proste i strukturalne; przykładowe algorytmy symulujące procesy transportu masy i energii

 3. Algorytmy iteracyjne

  Zasady działania algorytmów iteracyjnych; przykłady algorytmów.

 4. Pseudokody

  Podstawy programowania z wykorzystaniem pseudokodu: ogólne zasady programowania; zasady programowania iteracyjnego; najistotniejsze elementy języków oprogramowania; typy danych, nazewnictwo stałych i zmiennych, zmienne tablicowe, tablice jedno- i wielowymiarowe, instrukcje przypisania;

 5. Wyrażenia arytmetyczne

  Zapis wyrażeń arytmetycznych; zasady poprawnego budowania algorytmów iteracyjnych;

 6. Instrukcje proste

  Instrukcje warunkowe proste i złożone; metody konstruowania wyrażeń logicznych; instrukcja wyboru;

 7. Instrukcje iteracyjne

  Instrukcje iteracyjne – pętle, rodzaje i zasady konstruowania; instrukcje wejścia/wyjścia; zapisywanie programów w pseudokodzie;

 8. Programowanie

  Przykłady programów dotyczących m.in. podstaw projektowania nowych materiałów oraz powłok ochronnych do zastosowań w elektrowniach węglowych, ogniwach paliwowych, a także w procesach pozyskiwania energii słonecznej.

 9. Algorytmy szyfrujące

  Omówienie algorytmów kryptograficznych; algorytmy szyfrujące dane typu RSA.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Kodowanie liczb

  kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne;

 2. Pseudokody prostych algorytmów

  Opracowanie prostych algorytmów oraz ich opis za pomocą pseudo kodu.

 3. Algorytmika

  Opracowanie algorytmów rozwiązywania prostych zadań z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu matematyki i fizyki. Zasady tworzenia rozbudowanych algorytmów przeznaczonych do modelowania funkcjonalnych właściwości materiałów, wykorzystywanych w nowoczesnych gałęziach przemysłu (energetyka, przemysł lotniczy i motoryzacyjny) oraz wspomagania procesu podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z działalności przemysłu wydobywczego i energetycznego oraz transportu.

 4. Języki programowania

  Zapoznanie się z wybranym językiem programowania spośród języków: Fortran, C, C++, VBA.

 5. Programowanie

  Zapis opracowanych algorytmów w formie pseudokodu oraz ich zaimplementowanie w wybranym języku programowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,49 x ocena z zaliczenia + 0,51 x ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wirth N., Wstęp do programowania systematycznego, WNT, 1978
2. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 1989
3. Cormen T., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 1997
4. D. Harel, Rzecz o istocie informatyki. WNT, Warszawa, 2000.
5. P. Silvester, System operacyjny UNIX, WNT, W-wa, 1990.
6. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, Język ANSI C, PWN, 1994.
7. Dostępne podręczniki z zakresu algorytmiki i systemów operacyjnych.
8. Dostępne podręczniki z zakresu podstaw programowania.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Danielewski, B. Bożek, K. Holly, S. Oroda and Z. Grzesik, “The Mathematical Models of Scale Growth on Pure Metal”, in Proc. 3rd Int’l Symposium Corrosion Resistant Alloys, Krakow 20-22.06.1996, AGH, p. 176-184.
2. Z. Grzesik, ”Defect structure and transport properties of nonstoichiometric metal sulphides”, Polish Journal of Chemistry, 83, 1423-1436 (2009).
3. A. Kaczmarska, Z. Grzesik, S. Mrowec, „On the defect structure and transport properties of Co3O4 cobalt oxide”, High Temperature Materials and Processes, 31, 371-379 (2012).

Informacje dodatkowe:

Brak