Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów kompozytowych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-1-619-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Błażewicz Stanisław (blazew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów kompozytowych o osnowach polimerowych, metalicznych i ceramicznych IM1A_W09, IM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego dotyczącą wpływu warunków otrzymywania materiałów kompozytowych na ich właściwości użytkowe IM1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów kompozytowych IM1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy fazowej na właściwości użytkowe kompozytów (zależności struktura i budowa - właściwości) IM1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W005 Ma wiedzę w zakresie projektowania, doboru komponentów i wzajemnych relacji między strukturą, mikorstruktura i właśąciwościami materiałów kompozytowych IM1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. IM1A_U05, IM1A_U01 Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. IM1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów kompozytowych we współczesnej inżynierii materiałowej. IM1A_K02, IM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów kompozytowych o osnowach polimerowych, metalicznych i ceramicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego dotyczącą wpływu warunków otrzymywania materiałów kompozytowych na ich właściwości użytkowe + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów kompozytowych + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy fazowej na właściwości użytkowe kompozytów (zależności struktura i budowa - właściwości) + - - - - + - - - - -
M_W005 Ma wiedzę w zakresie projektowania, doboru komponentów i wzajemnych relacji między strukturą, mikorstruktura i właśąciwościami materiałów kompozytowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. + - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów kompozytowych we współczesnej inżynierii materiałowej. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Rola, potrzeby i perspektywy wykorzystania materiałów kompozytowych we współczesnym świecie- 1 wykład

  Wprowadzenie, potrzeby materiałowe, prognozy rozwoju nowych technologii materiałowych i miejsce materiałów kompozytowych w różnych dziedzinach przemysłowych; energetyka, komunikacja, przemysł maszynowy, chemiczny, inżynieria lądowa, wodna); rynek materiałów kompozytowych w Polsce i na świecie.

 2. Klasyfikacja kompozytów, podstawowe definicje i nazewnictwo dot. mat. kompozytów – 1 wykład

  Klasyfikacja kompozytów, nazewnictwo, przykłady kompozytów konstrukcyjnych, funkcjonalnych/wielofunkcyjnych, gradientowych, grupy materiałowe i formy materiałów wykorzystane w projektowaniu i technologii kompozytów

 3. Kompozyty o osnowach metalicznych – 2 wykłady

  Kryteria doboru komponentów kompozytów o osnowach metalicznych materiałów, cele i przykłady modyfikacji/wzmacniania metali, efektywność konstrukcyjna, optymalizacja procesu produkcyjnego kompozytów, komputeryzacja produkcji, właściwości kompozytów o osnowach metalicznych, osnowy metalowe, rodzaje wzmocnień kompozytów o osnowach metalowych,metody wytwarzania kompozytów z osnową metalową, trwałość kompozytów metalicznych, przykłady zastosowań kompozytów z osnową metalową

 4. Kompozyty o osnowach z polimerów termoplastycznych – 2 wykłady

  Kryteria doboru materiałów na elementy konstrukcyjne wykonane z termoplastów, podział kompozytów o osnowie z polimerów termoplastyczych, właściwości i rodzaje kompozytów o osnowie termoplastycznej, otrzymywanie kompozytów z osnową z termoplastów napełnionych proszkami, płatkami i krótkimi włóknami,“compounding”, procesy wytłaczania i wtrysku napełnionych polimerów termoplastycznych, metody wytwarzania termoplastycznych kompozytów z włóknem długim, metody wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych o osnowie termoplastycznej.

 5. Kompozyty o osnowach z polimerów chemo- i termoutwardzalnych- 2 wykłady

  Wybrane zagadnienia z technologii kompozytów o osnowach chemo i termoutwardzalnych, rodzaje włókien, łączenie składników kompozytu – natura granicy rozdziału, kompozyty z osnowami z żywic reaktywnych (epoksydy, poliestry, winyloestry), wybrane problemy technologiczne procesu łączenia osnów chemo i termoutwardzalnych z składnikiem modyfikującym, podział metod formowania kompozytów z osnowa polimerową, metody formowanie prepregów, metody RTM, wytwarzanie kompozytów metodą ciśnieniową, formowanie metodą nawijania, formowanie ręczne, pultruzja.

 6. Nowe metody wytwarzania kompozytów z surowców naturalnych i syntetycznych – 1 wykład

  Naturalne materiały komórkowe, drewno jako surowiec do wytwarzania kompozytów ceramicznych i węglowych, kompozyty wytwarzane z surowców celulozowych – metoda CDC, kompozyty węgiel/węgiel wytwarzane techniką CDC, przykłady zastosowań kompozytów ceramicznych i polimerowych wytworzonych z surowców celulozowych, kompozyty C/SiC wytworzone metodą CDC, wytwarzanie osnowy ceramicznej -metoda zol-żel, kompozyty o osnowach ceramicznych otrzymywane z prekursorów polimerowych, kryteria wyboru polimeru jako surowca materiału ceramicznego, przykłady otrzymywania kompozytów o osnowie Si-C-O lub SiC z włóknami węglowymi i z węglika krzemu.

 7. Materiały stosowane do akumulacji energii cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wykorzystujące ciepło utajone przejścia fazowego- 1 wykład

  Magazynowania energii cieplnej w akumulatorach ciepła, akumulatory wykorzystujące ciepło utajone przemiany fazowej, materiały fazowo-zmienne (PCM), kryteria doboru substancji stosowanych jako materiały fazowo-zmienne, nisko- i wysokotemperaturowe materiały fazowo-zmienne, modyfikacje PCM, projektowanie akumulatorów ciepła, zastosowanie akumulatorów ciepła, problematyka materiałowa w akumulatorach ciepła.

Zajęcia seminaryjne:
 1. Wprowadzenie – podstawy polimerowych technologii kompozytowych

  Obszary zastosowań, perspektywy rozwoju, podstawy przetwórstwa polimerów i kompozytów polimerowych (podstawy cieplne, reologiczne i technologiczne)

 2. Polimery stosowane jako osnowa w kompozytach

  Polimery termoplastyczne (proces uplastyczniania w oparciu o model dwufazowy polimerów, krystaliczność i amorficzność polimerów i ich wpływ na procesy technologiczne i właściwości otrzymywanych kompozytów)

 3. Charakterystyka polimerów termoplastycznych stosowanych jako osnowa w kompozytach

  Charakterystyka polimerów termoplastycznych stosowanych jako osnowa w kompozytach:
  • tworzywa standardowe (PE, PP, ABS, SAN, PMMA)
  • tworzywa konstrukcyjne (PA, POM, PET, PC, PVDF)
  • tworzywa wysokotemperaturowe (PSU, PEEK, PES, PTFE)

 4. Charakterystyka polimerów chemo- i termoutwardzalnych stosowanych jako osnowa w kompozytach

  Charakterystyka polimerów chemo- i termoutwardzalnych stosowanych jako osnowa w kompozytach:
  • polimery termoutwardzalne (podstawowe grupy polimerów i reakcje zachodzące w trakcie procesów technologicznych formowania)
  • polimery chemoutwardzalne (podstawowe grupy polimerów i reakcje zachodzące w trakcie procesów technologicznych formowania)

 5. Podstawowe metody badań kompozytów polimerowych

  Podstawowe metody badań kompozytów polimerowych (metody, spektroskopowe, rentgenograficzne, mikroskopowe, mechaniczne, termiczne).

 6. Formy i rodzaje składników wzmacniających osnowy

  Włókniste formy wzmocnienia, otrzymywanie i właściwości.
  Materiały stosowane jako modyfikatory despersyjne, cząstkowe. Przykłady kompozycji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs z przedmiotu “Materiały kompozytowe”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Boczkowska, J. Kapuściński, Z. Lindeman, Kompozyty, Politechnika Warszawska, 2003, Część I i II.
2. R. Sikora, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1993
3. K. Kelar, D. Ciesielska, Fizykochemia polimerów – wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1997.
4. K.Konsztowicz, Kompozyty wzmacniane włóknami. Podstawy Technologii, Wyd AGH, 1983
5. Daniel Gay, Suong V.Hoa, Composite materials, design and applications, Taylor and Francis Group, 2007
6. Leszek A. Dobrzański, matreiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, Wyd. Naukowo-Techniczne, Wa-wa ,2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak