Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów polimerowych
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-1-621-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzą z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych oraz właściwości użytkowych materiałów polimerowych IM1A_W17, IM1A_W18, IM1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat czasu użytkowania oraz recyklingu tworzyw sztucznych IM1A_W17, IM1A_W19 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni proces technologiczny do produkcji i przetwórsta tworzyw polimerowych IM1A_U16, IM1A_U14, IM1A_U19 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, pracy indywidualnej oraz zespołowej, a także rozumie potrzebę oceny procesów tecnologicznych i użytkowania materiałów ze względu na ochronę środowiska naturalnego IM1A_K02, IM1A_K01, IM1A_K03 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzą z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych oraz właściwości użytkowych materiałów polimerowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat czasu użytkowania oraz recyklingu tworzyw sztucznych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni proces technologiczny do produkcji i przetwórsta tworzyw polimerowych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, pracy indywidualnej oraz zespołowej, a także rozumie potrzebę oceny procesów tecnologicznych i użytkowania materiałów ze względu na ochronę środowiska naturalnego + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przedmiot zapoznaje studentów z technologiami produkcji najważniejszych polimerów, przede wszystkim tych produkowanych w Polsce. Wykład obejmuje także klasyfikację przemysłową i oznaczenia handlowe. Omawiane są metody przetwórstwa i formowania (wytłaczanie, wtryskiwanie, prasowanie, kształtowanie, odlewanie, formowanie włókien, powlekanie, zamszowanie) oraz metody recyklingu i
odzysku materiałów polimerowych.

Wybrane tematy wykładów:
1. Technologiczne metody polimeryzacji (emulsyjna, suspensyjna, blokowa, rozpuszczalnikawa etc.)
2. Technologie produkcji poliolefin
3. Technologie produkcji polistyrenu
4. Technologie produkcji (polichlorku winylu)
5. Technologie produkcji poliamidw i włókien poliamidowych
6. Technologie produkcji poliuretanów. Tworzywa spienione, elastomery
7. Przetwórstwo i formowanie polimerów
8. Recykling odpadów polimerowych

Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia seminaryjne obejmują:
1) wycieczkę technologiczną do zakładów produkujących tworzywa sztuczne oraz zapoznanie się z procesem produkcji wybranych polimerów
2) referaty przygotowane przez studentów na podstawie zebranych przez nich materiałów na temat technologii produkcji wybranych tworzyw sztucznych (np. poliestry, polietery, poliakrylany) oraz metod przetwórczych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.5E + 0.5S

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zaliczony przedmiot “Materiały polimerowe”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Pielichowski, A. Puszyński: Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 1992
2. W. Szlezyngier: Tworzywa sztuczne,Wyd. Ośwat. FOSZE, Rzeszów 1998
3. K. Dobrosz, M. Matysiak: Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo. WSiP, Warszawa, 1994
4. Bieżące czasopisma wybrane przez prowadzącego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak