Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona przed korozją
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
dr inż. Smoła Grzegorz (smola@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci nabywają podstawową wiedzę o procesach korozyjnych zachodzących w środowiskach ciekłych i gazowych. Znają główne metody ochrony materiałów konstrukcyjnych przed korozją.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy teoretyczne procesów korozji tworzyw metalicznych Egzamin
M_W002 Rozumie termodynamikę procesów korozji i zna metodykę badań kinetyki oraz mechanizmu procesów korozyjnych Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi badać skutki zniszczeń korozyjnych i określać ich przyczyny IM1A_U20, IM1A_U15, IM1A_U16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie dobrać właściwe metody ochrony przed korozją IM1A_U20, IM1A_U15, IM1A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę ochrony przed korozją zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym IM1A_K02, IM1A_K06 Udział w dyskusji
M_K002 Dostrzega rolę poznawczą badań mechanizmów procesów korozji w rozumieniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym IM1A_K02, IM1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy teoretyczne procesów korozji tworzyw metalicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie termodynamikę procesów korozji i zna metodykę badań kinetyki oraz mechanizmu procesów korozyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi badać skutki zniszczeń korozyjnych i określać ich przyczyny - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwe metody ochrony przed korozją - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę ochrony przed korozją zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym - - + - - - - - - - -
M_K002 Dostrzega rolę poznawczą badań mechanizmów procesów korozji w rozumieniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Termodynamika procesów korozji wysokotemperaturowej
2. Kinetyka utleniania metali
3. Transport reagentów przez zwartą warstwę zgorzeliny
4. Struktura defektów i własności transportowe zgorzelin
5. Teoria Wagnera utleniania metali
6. Dysocjacyjny mechanizm narastania zgorzelin na metalach
7. Wpływ różnowartościowych domieszek na szybkość wzrostu zgorzelin na metalach (Teoria Hauffego-Wagnera)
8. Utlenianie materiałów metalicznych
9. Siarkowanie materiałów metalicznych
10. Korozja katastrofalna w atmosferach nawęglających
11. Korozja materiałów stosowanych do wyrobu silników
12. Wysokotemperaturowa korozja materiałów w środowisku zawierającym parę wodną
13. Podstawy korozji elektrochemicznej, cz. I
14. Podstawy korozji elektrochemicznej, cz. II
15. Metody ochrony przed korozją

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Kinetyka utleniania metali w wysokich temperaturach
2. Pomiar szybkości korozji w warunkach cyklicznych zmian temperatury
3. Korozja katastrofalna
4. Eksperyment markerowy
5. Korozja kontaktowa – depolaryzacja wodorowa
6. Korozja kontaktowa – depolaryzacja tlenowa
7. Galwanotechnika – Powłoki niklowe
8. Galwanotechnika – miedziowanie chemiczne
9. Anodowe oksydowanie aluminium
10. Inhibitory

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,49xśrednia ocena laboratorium + 0,51xśrednia ocena egzaminu (oceny średnie, to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Mrowec, Kinetyka i mechanizm utleniania metali, PWN, Warszawa 1980.
2. S. Mrowec, Defekty struktury i dyfuzja atomów w kryształach jonowych, PWN, Warszawa 1974.
3. Z. Grzesik, Termodynamika i kinetyka defektów w kryształach jonowych, WN Akapit, Kraków 2011.
4. Ochrona przed Korozją, Poradnik, WKŁ, Warszawa 1986.
5. G. Wranglen, Podstawy korozji i ochrony metali, WN T, Warszawa 1985.
6. M. Pourbaix, Wykłady z korozji elektrochemicznej, PWN, Warszawa 1978.
7. R.A. Cottis, M.J. Graham, R. Lindsay, S.B. Lyon, J.A. Richardson, J.D. Scantlebury, F.H. Stott, Shreir’s corrosion, 4th Edition, Elsevier, UK, 2010.
8. N. Birks, G.H. Meier and F.S Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals, Cambridge, University Press, 2009.
9. W. Gao, Z. Li, High-temperature Corrosion and Protection of Materials, Woodhead Publishing in Materials, Cambridge, England, 2008.
10. P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London 1988.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z. Grzesik, S. Mrowec, “The influence of lithium on the kinetics and mechanism of manganese sulphidation”, Corrosion Science, 48, 3186-3195 (2006).
2. Z. Grzesik, S. Mrowec, ”On the sulphidation mechanism of niobium and some Nb-alloys at high temperatures”, Corrosion Science, 50, 605-613 (2008).
3. M. Danielewski, Z. Grzesik, S. Mrowec, „On the oxidation mechanism of Ni-Pt alloys at high temperatures”, Corrosion Science, 53, 2785-2792 (2011).
4. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of valve steels in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
5. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steels utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).
6. Z. Grzesik, M. Migdalska, S. Mrowec, „The influence of yttrium on high temperature oxidation of valve steels”, High Temperature Materials and Processes, 34, 115-121 (2015).
7. Z. Grzesik, A. Poczekajlo, G. Smola, S. Mrowec, „Marker method in studying the defect structure in products of the oxidation of highly disordered substrates”, High Temperature Materials and Processes, 35, 21-28 (2016).
8. M. Żyła, G. Smoła, A. Knapik, J. Rysz, M. Sitarz, Z. Grzesik, „The formation of the Co3O4 cobalt oxide within CoO substrate”, Corrosion Science, 112, 536-541 (2016).

Informacje dodatkowe:

Brak