Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektroceramika
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-2-205-MF-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Materiały funkcjonalne
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Bućko Mirosław (bucko@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa IM2A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. IM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. IM2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. IM2A_U04 Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki IM2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IM2A_K06 Egzamin,
Kolokwium
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IM2A_K08 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem przedmiotu jest umiejętność wykorzystania wiedzy o czynnikach determinujących właściwości fizykochemiczne ciał stałych do projektowania materiałów.Przedmiot zapoznaje z podstawami nauki o materiałach dielektrycznych, piezoelektrycznych, półprzewodnikowych, przewodników jonowych oraz nadprzewodników. Szczególny nacisk jest położony na określeniu wzajemnych korelacji pomiędzy właściwościami elektronowymi tych materiałów a ich parametrami użytkowymi.
I.Przewodniki elektronowe;
1.Nadprzewodniki,
2.Półprzewodniki,
3.Dielektryki
II.Przewodniki jonowe;

Zajęcia seminaryjne:

Tematyka zajęć seminaryjnych powiązana jest z tematyką wykładów i dotyczy zastosowania materiałów ceramicznych omawianych w ramach wykładów:
1. Dielektryki i Multiferroiki
2.Ogniwa paliwowe typu SOFC

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.4 oceny z seminarium +0.6 oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy fizykochemii ciała stałego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
Podręczniki : Chemia Ciała Stałego, Fizyka Ciała Stałego, Elektrochemia, Nauka o materiałach
Dawid W. Richerson " Modern Ceramic Engineering"
A. J. Moulson “Electroceramics”
Literatura uzupełniająca specjalistyczne artykuły naukowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M.Radecka, M.Rękas: “The Effect of Cation on the Semiconducting and Dielectric of Barium Metatitanate”, Reactivity of Solids, 7 (1989) 43.
P.Pasierb, S. Komornicki, M.Radecka: “ Structural and optical properties of Sr1-xBaxTiO3 thin films prepared by rf sputtering”, Thin Solid Films, Vol. 324 No.1-2 (1998) 134-40
M.Radecka, P.Pasierb, K.Zakrzewska, M.Rękas: “Transport properties of (Sn,Ti)O2 polycrystalline ceramics and thin films” Solid State Ionics 119 (1999) 43-48
S.Komornicki,* M.Radecka* M.Rękas: “Frequency-dependent electrical properties in the system SnO2- TiO2”, Journal of Materials Science-Materials in Electronics, vol.12, no.1, (2001), 11-16
M.Radecka, M.Rekas, K.Zakrzewska “Titanium dioxide In photoelectrolysis of water”, Trends in Inorganic Chemistry, Review, 9 (2006) 81-125
K.Haberko, M.Jasiński, P.Pasierb, M.Radecka, M.Rękas, “Structural and electrical properties of Ni-YSZ cermet materials” Journal of Power Sources195 (2010) 5527–5533

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach obowiązkowa