Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fazy międzymetaliczne jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-2-214-MF-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Materiały funkcjonalne
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy na temat budowy i właściwości a także metod wytwarzania faz międzymetalicznych oraz ich znaczenia dla rozwoju wielu dziedzin nowoczesnej techniki oraz medycyny.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. IM2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych IM2A_W15
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. IM2A_U01
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IM2A_K06
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; weryfikować poprawność danych; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować, a także wyciągać i formułować wnioski oraz merytorycznie uzasadniać opinie w obszarze nauki o materiałach. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Plan ramowy:
Synteza, budowa i właściwości faz międzymetalicznych
Rola materiałów i warstw z fazami międzymetalicznymi we współczesnej technice
Wybrane materiały konstrukcyjne i funkcjonalne:
materiały i powłoki odporne na korozję/utlenianie, materiały lekkie, kompozyty z fazami międzymetalicznymi oraz nowe materiały o strukturze nadstopów, materiały z pamięcią kształtu, materiały do magazynowania i przetwarzania energii, materiały do zastosowań medycznych
Nowe zastosowania w przemyśle lotniczym, samochodowym, kosmicznym, energetyce konwencjonalnej i jądrowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa: 0,1 frekwencja + 0,4 praca pisemna/prezentacja + 0,5 kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawy fizykochemii ciała stałego oraz metod badań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. H. Westbrook (Editor), R. L. Fleischer (Editor), Wiley 2000
Intermetallic Compounds, Volume 1, Crystal Structures of
Intermetallic Compounds, Volume 2, Basic Mechanical Properties and Lattice Defects of
Intermetallic Compounds, Principles and Practice, Volume 3, Progress
Intermetallic Compounds, Volume 4, Magnetic, Electrical and Optical Properties and Applications of
recommended scientific papers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje są dostępne na stronie: http://bpp.agh.edu.pl/
Wybrane pozycje:
E. Godlewska, Materiały zawierające fazę międzymetaliczną β-NiAl–otrzymywanie i odporność chemiczna w wysokich temperaturach, Ceramika; ISSN 0860-3340; vol. 68
E. Godlewska, S. Szczepanik, R. Mania, J. Krawiarz, S. Koziński, FeAl materials from intermetallic powders, Intermetallics, 2003 11, s. 307-312
E. Godlewska, R. Mania, K. Mars, Sposób wytwarzania krzemku magnezu — Opis patentowy ; PL 217574 B1 ; Udziel. 2013-12-19 ; Opubl. 2014-07-31. http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217574B1.pdf
E. Godlewska, K. Mars, K. Zawadzka, Alternative route for the preparation of CoSb3 and Mg2Si derivatives, Journal of Solid State Chemistry, 2012 vol. 193, s. 109–113
E. Godlewska, K. Mars, R. Mania, S. Zimowski, Combustion synthesis of Mg2Si, Intermetallics, 2011 vol. 19 iss. 12, s. 1983–1988
G. S. Polymeris, A. Theodorakakos, K. Mars, E. Godlewska, Ch. B. Lioutas, E. Hatzikraniotis, K. M. Paraskevopoulos, Comparing doping methodologies in Mg2Si/AgMg system, Journal of Electronic Materials, 2014 vol. 43 no. 10, s. 3876–3883
E. Godlewska, M. Mitoraj, K. Leszczynska, Hot corrosion of Ti−46Al−8Ta (at.%) intermetallic alloy, Corrosion Science, 2014 vol. 78, s. 63–70
A. Prytuliak, E. Godlewska, K. Mars, D. Berthebaud, Synchrotron study of Ag-doped Mg2Si: correlation between properties and structure, Journal of Electronic Materials, 2014 vol. 43 no. 10, s. 3746–3752

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.