Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie leków
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
CIM-2-215-MF-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Materiały funkcjonalne
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów projektowania i kontroli właściwości leków IM2A_W14, IM2A_W08, IM2A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 nabyta wiedza umożliwi zrozumienie procesów projektowania, optymalizacji i kontroli nowych związków o działaniu farmakologicznym IM2A_U05, IM2A_U03, IM2A_U17 Kolokwium
M_U002 potrafi samodzielnie opracować prezentację nt. projektowania i kontroli jakości nowych leków IM2A_U06, IM2A_U03, IM2A_U02, IM2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy IM2A_K03, IM2A_K01, IM2A_K05 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów projektowania i kontroli właściwości leków + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 nabyta wiedza umożliwi zrozumienie procesów projektowania, optymalizacji i kontroli nowych związków o działaniu farmakologicznym - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie opracować prezentację nt. projektowania i kontroli jakości nowych leków - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Omówienie zasad projektowania nowych leków, skutków terapii i kontroli jakości Kurs obejmuje wiedzę, w jaki sposób wprowadzano leki metodą prób i błędów, od metod leczenia syfilisu do środków na porost włosów i Viagry. Wykład porusza problemy racjonalnego projektowania leków, w tym substancji psychoaktywnych, a także omawia związki bioaktywne, których prekursorami są substancje naturalne, jak np. toksyna ślimaka morskiego czy jad czarnej mamby.

tematyka kursu:
Od syfilisu do środków na porost włosów;
W poszukiwaniu panaceum;
Leki białkowe i peptydowe;
Przypadek decyduje…marny lek działa doskonale w innej chorobie;
Substancje psychoaktywne; jak oszukiwane jest prawo;
Fałszowanie leków – problem ogólnoświatowy;
Czego używają sportowcy? Rzecz o dopingu;
Jak uniknąć pomyłek? Monitorowanie leków;
Analiza substancji bioaktywnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test pisemny. Punktacja zgodna z ogólnymi zasadami, przyjętymi w AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na zajęciach będzie uwzględniona w przypisanych punktach ECTS

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały z wykładu oraz informacje i pomoce zamieszczone na serwerze Katedry Biochemii i Neurobiologii: neuro.agh.edu.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak