Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy wytrzymałości materiałów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
RIE-1-307-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@uci.agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
mgr inż. Stręk Anna Małgorzata (strek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student umie rozróżnić proste i proste-złożone przypadki wytrzymałościowe IE1A_W02, IE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student potrafi wyznaczać składowe stanu naprężenia i odkształcenia dla prostych przypadków wytrzymałościowych IE1A_W02, IE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas jego obciążania aż do zniszczenia IE1A_W02, IE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki wytrzymałościowe (bezpieczeństwa i sztywności) IE1A_U02, IE1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie dobrać odpowiedni materiał (właściwości wytrzymałościowe) na element konstrukcyjny zapewniający bezpieczną jego eksploatacje IE1A_U02, IE1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych IE1A_U02, IE1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych IE1A_K02, IE1A_K04, IE1A_K03, IE1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student umie rozróżnić proste i proste-złożone przypadki wytrzymałościowe + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wyznaczać składowe stanu naprężenia i odkształcenia dla prostych przypadków wytrzymałościowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas jego obciążania aż do zniszczenia + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki wytrzymałościowe (bezpieczeństwa i sztywności) - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać odpowiedni materiał (właściwości wytrzymałościowe) na element konstrukcyjny zapewniający bezpieczną jego eksploatacje - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zginanie prętów prostych – wyznaczanie przemieszczeń.
 2. Hipotezy wytężeniowe.
 3. Prawo Hooke’a. Energia sprężysta.
 4. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia.
 5. Cel i zadania przedmiotu. Pojęcia podstawowe.
 6. Rozciąganie i ściskanie prętów prostych.
 7. Ścinanie techniczne.
 8. Skręcanie prętów o przekroju kołowym.
 9. Zginanie prętów prostych – siły wewnętrzne.
 10. Zginanie prętów prostych – naprężenia i odkształcenia.
 11. Zginanie prętów prostych – warunek bezpieczeństwa i sztywności.
Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
 2. Rozciąganie i ściskanie prętów prostych. Wykresy sił wewnętrznych.
 3. Projektowanie prętów obciążonych osiowo.
 4. Ścinanie techniczne.
 5. Projektowanie kołowych prętów skręcanych.
 6. Skręcanie prętów niekołowych. Sprężyny śrubowe.
 7. Wyznaczenie sił wewnętrznych w belkach.
 8. Projektowanie zginanych układów prętowych.
 9. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 26 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 26 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie:
- oceny z ćwiczeń
- sprawdzianu z treści wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość Materiałów. T.I i II. WNT. Warszawa, 2003
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość Materiałów. Cz. I. Teoria i zastosowanie. UWND. AGH Kraków, 2008
3. Skorupa A., Skorupa M.: Wytrzymałość materiałów. Wybrane zagadnienia dla mechaników. UWND. AGH Kraków, 2002
4. Gere J.M., Timoshenko S.P.: Mechanics of materials PWS – KENT Publishing Company. Boston. Massachusetts 1984

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak