Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

wymagania wstępne: brak
wymagania dodatkowe: Studenci nie mający dyplomu kulturoznawcy po 1 stopniu studiów muszą zrealizować różnice programowe w trybie indywidualnym.
Różnice obejmują: Wstęp do kulturoznawstwa, Metodologię badań kulturoznawczych, Teorie kultury, Historię kultury i cywilizacji

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

35

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk humanistycznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
120
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki humanistyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Kulturoznawstwo
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kształcenie humanistów, którzy w toku studiów nabędą również potrzebne na rynku pracy wiedzę i umiejętności techniczne.

Nazwa specjalności:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
piąty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Podstawą wpisu na kolejny semestr jest uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS oraz wszystkich zaliczeń przewidzianych w planie studiów.

Studia indywidualne:

Indywidualny Program Studiów
Zgodnie z regulaminem studiów Akademii Górniczo Hutniczej z dnia 01.10.2015 r. o Indywidualny Program Kształcenia może się starać student:

1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
2) niepełnosprawny;
3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się

Za zgodą Dziekana Wydziału może odbywać studia według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów.

Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.
Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów
Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów należy kierować do Dziekana Wydziału wraz z uzasadnieniem w/w w dziekanacie do 14 dni od rozpoczęcia się semestru.
Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
- przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
- uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Przy obliczaniu oceny końcowej Komisja Egzaminacyjna bierze pod uwagę średnią ocen z całości studiów ( przygotuje dziekanat wg Regulaminu Studiów w AGH) i dołączy do teczki studenta) – 60% ocenę pracy dyplomowej uzyskaną od promotora i recenzenta – 20% oraz oceną z egzaminu ustnego – 20%.

Inne:

brak

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Egzamin dyplomowy obejmuje prezentację pracy dyplomowej i egzamin ustny. Zakres tematyczny egzaminu wynika z ogólnej problematyki pracy z uwzględnieniem zagadnień z wstępu do kulturoznawstwa, metodologii badań kulturoznawczych, antropologii kulturowej, historii kultury i cywilizacji
Podczas egzaminu zostaną postawione minimum trzy pytania, które zostaną opublikowane na stronie Wydziału do 30 marca każdego roku akademickiego
Ocena
Przy obliczaniu ostatecznej oceny Komisja Egzaminacyjna bierze pod uwagę średnią ocen z całości studiów ( przygotuje dziekanat wg Regulaminu Studiów w AGH) i dołączy do teczki studenta) – 60% ocenę pracy dyplomowej uzyskaną od promotora i recenzenta – 20% oraz średnią ocen z odpowiedzi na zadane pytania – 20%. Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem o nadaniu tytułu (licencjata, magistra) po pomyślnym przebiegu egzaminu, odnotowaniem wyniku w protokole i podpisaniem protokołu przez członków komisji egzaminacyjnej.
Wyróżnienia
1. Rada Wydziału na wniosek Komisji Egzaminacyjnej wpisany do protokołu egzaminu dyplomowego rozważy możliwość wyróżnienia studenta
z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) średnia za wyniki w nauce za cały okres studiów nie niższa niż 4,75
b) zaliczenia i egzaminy zdawane w pierwszym terminie (student nie może otrzymać oceny niedostatecznej przez cały okres studiów)
c) bardzo dobra ocena pracy przez promotora i recenzenta

Dodatkowe informacje:

Chcemy żeby Absolwenci specjalizacji Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne, zdobyli podczas drugiego stopnia studiów kulturoznawczych na Wydziale Humanistycznym AGH umiejętność twórczego posługiwania się najnowszymi narzędziami projektowania graficznego, zdolność świadomego konstruowania bogatych w treści komunikatów wizualnych, sprawność krytycznej oceny wzajemnych oddziaływań technologii i użytkowników w obszarze ikonosfery.
Chcemy Absolwentom tej specjalizacji przekazać wiedzę o naturze komunikacji wizualnej na kilku poziomach:
- technicznym, który obejmie przede wszystkim znajomość programów służących do edycji grafiki (np.: Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, Dreamweaver) oraz przygotowania projektów do dystrybucji zarówno w druku jak i na stronach internetowych (DTP, pozycjonowanie stron internetowych);
- procesualnym, co wiąże się cyklem warsztatów, w czasie których studenci dowiedzą się o podstawowych strategiach projektowania graficznego takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej, zapoznani zostaną ze specyfiką różnego rodzaju technik graficznych;
- znajomości historycznych wzorów ikonograficznych oraz popularnych klisz, które kształtują współczesne schematy komunikacji wizualnej i mogą stać się również punktem wyjścia do tworzenia nowych, czytelnych projektów (np.: historia grafiki, fotografii, reklamy, mitologie współczesności, interaktywność w filmie)
- metodologicznym, który pozwoli absolwentom połączyć działania praktyczne z kanonem wiedzy kulturoznawczej (tu pojawią się kursy z estetyki, antropologii obrazu, interakcji pomiędzy oprogramowaniem a jego użytkownikami)
W naszym zamyśle studia na proponowanej specjalności mają dawać ich uczestnikom solidne podstawy do uprawniania humanistyki w wymiarze praktycznym, w zgodzie z codziennością współczesnego człowieka.
Studia kulturoznawcze II stopnia na specjalności Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne są przeznaczone dla tych, którzy chcą brać aktywny udział nie tylko w ich opisie ale też i tworzeniu współczesnej kultury wizualnej. Łączymy w nich aspekt praktyczny z teoretycznym.
Proponowane przez nas studia wizualne wyróżniają się połączeniem praktycznego i teoretycznego aspektu komunikacji wizualnej. Wychodzimy od podstaw studiując zarówno historię grafiki, fotografii oraz mediów filmowych jak i obsługi współczesnych edytorów grafiki ( przede wszystkim popularnych programów z rodziny Adobe takich jak: Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Dreamweaver oraz Corel. Wzmacniamy tę znajomość narzędzi projektowania serią warsztatów w czasie których studenci projektując indywidualne prace uczą się podstawowych metod konstruowania komunikatu wizualnego i możliwości jego interpretacji. Całość jest uzupełniona zajęciami, które dają podstawy do funkcjonalnej, antropologicznej i estetycznej analizy komunikacji wizualnej w szerszym kontekście kulturowym.
Poza serią zajęć prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń studenci Komunikacji wizualnej i projektowania graficznego będą mieli możliwość stałego konsultowania swoich projektów ze specjalistami prowadzącymi warsztaty. Uczelnia zapewni im dostęp do baz danych z literaturą dotyczącą zagadnienia oraz programów służących do edycji grafiki.
Zaplecze technologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej oraz kwalifikacje jej wykładowców dają doskonałą możliwość połączenia w toku jednych studiów technologicznego i humanistycznego aspektu komunikacji wizualnej.