Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie obrazów
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-101-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Cyfrowe metody analizy i przetwarzania obrazów: wprowadzenie

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych. KL2A_W25 Aktywność na zajęciach
M_W002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. KL2A_U22 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego. KL2A_U18 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności na poziomie zaawansowanym i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. KL2A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych. - - - - + - - - - - -
M_W002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności na poziomie zaawansowanym i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Cyfrowe metody analizy i przetwarzania obrazów: wprowadzenie
- przetwarzanie sygnałów
- cyfrowa reprezentacja danych wizualnych
- kompresja obrazów- metody założenie
- podstawowe metody przetwarzania obrazów (filtry konwolucyjne, przekształcenia morfologiczne)
- podstawowe metody analizy obrazów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w konwersatoriach 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

aktywny udział w zajęciach 20%
kolokwium 80%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

lektura w języku angielskim

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2014). Image processing, analysis, and machine vision. Cengage Learning. [fragmenty]

Tadeusiewicz, R., & Korohoda, P. (1997). Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. [fragmenty]

Skarbek, W. (1993). Metody reprezentacji obrazów cyfrowych. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ. [fragmenty]

dodatkowe:

Palmer S. E. Vision Science : Photons to Phenomenology. The MIT Press, Cambridge, MA,
USA, 1999.

Pavlidis, T. (2014). The challenge of general machine vision. Signal, Image and Video Processing, 8(1), 191-195.

Bertero, M., Poggio, T. A., & Torre, V. (1988). Ill-posed problems in early vision. Proceedings of the IEEE, 76(8), 869-889.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak