Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie graficzne 1
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-102-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Żądło Adam (zadlo.ad@gmail.com)
Osoby prowadzące:
mgr Żądło Adam (zadlo.ad@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Celem zajęć jest wyrobienie u studenta umiejętności budowania oraz tworzenia wizualnych znaczeń i skojarzeń.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu kultury do samodzielnych realizacji projektowych. Posiada wiedzę dotyczącą technik graficznych stosowanych we współczesnej grafice komputerowej. KL2A_W22 Projekt
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu projektowania graficznego KL2A_W20, KL2A_W18 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować i krytycznie analizować projekty graficzne. KL2A_U07, KL2A_U01, KL2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie pakietów graficznych w prowadzonej działalności naukowej i badawczej. KL2A_U01, KL2A_U18 Wykonanie projektu
M_U003 Wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje na temat zasad i teorii projektowania, ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym. KL2A_U01, KL2A_U02 Projekt,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje niezbędne do pracy twórczej (organizacyjne, koncepcyjne, realizacyjne). KL2A_K05, KL2A_K02, KL2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze projektowania współczesnej grafiki komputerowej. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu kultury do samodzielnych realizacji projektowych. Posiada wiedzę dotyczącą technik graficznych stosowanych we współczesnej grafice komputerowej. - - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu projektowania graficznego - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować i krytycznie analizować projekty graficzne. - - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie pakietów graficznych w prowadzonej działalności naukowej i badawczej. - - - + - - - - - - -
M_U003 Wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje na temat zasad i teorii projektowania, ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje niezbędne do pracy twórczej (organizacyjne, koncepcyjne, realizacyjne). - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze projektowania współczesnej grafiki komputerowej. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

Zadanie główne:
> Plakat filmowy + podstawowa identyfikacja wizualna na jego podstawie (docelowo na wybraną platformę typu Facebook).

> W ramach zadania: przygotowanie plakatu do druku wielkoformatowego i wydruk pracy (50 × 70 lub 100 × 70 cm).

Cel zajęć:
> Wyzwanie koncepcyjno-graficzne polegające na wykonaniu współczesnego plakatu na podstawie jednego z kultowych filmów sprzed lat – uwzględniając dzisiejsze standardy i metody promocji.
– rozwijanie praktycznych umiejętności projektowania graficznego
– trenowanie kreatywnego myślenia

Ćwiczenia:
>Ćwiczenie graficzne polegające na uproszczonym przedstawieniu wybranego zwierzęcia (praca ze znakiem graficznym).
> Typograficzne ćwiczenie kompozycyjne (praca z literą, kolorem i kompozycją).

Forma zajęć:
– korekta projektów opracowywanych przez studentów samodzielnie poza zajęciami. Studenci prezentują rezultaty swojej pracy na każdych zajęciach za pomocą komputera, wydruków, makiet, szkiców odręcznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:
przegląd semestralny – każdy student prezentuje przed grupą wszystkie swoje prace (prezentacja multimedialna, wydruki plansz / makiety).
Na ocenę końcoworoczną składają się:
– średnia ocen z zadań projektowych (50%)
– zaangażowanie, rozwój (40%)
– sposób prezentacji projektu podczas przeglądu prac semestralnych (10%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania (do zaliczenia przedmiotu):
– obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze)
– systematyczna praca poza zajęciami.
– wykonanie wszystkich projektów i zaprezentowanie ich podczas przeglądu semestralnego. Format i ilość wydruków ustalony zostanie w toku zajęć, gdyż zależny on będzie od rezultatów pracy grupy.
– projektowanie w profesjonalnych programach graficznych (np. Pakiet Adobe, Corel)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Polecane lektury:
1. Graphic design solutions, Robin Landa, Wadsworth Cengage Learning
2. Typografia typowej książki, Chwałowski Robert, Helion
3. Typografia książki – podręcznik projektanta, Michael Mitchell i Susan
Wightman, d2d
4. Nowa typografia, Jan Tschichold, Recto Verso
5. Projektowanie graficzne w XXI wieku, Fiell, Charlotte i Peter, Taschen
6. Historia Reklamy, Stephanie Pinkas i Marc Loiseau, Taschen
7. Logo. Przewodnik dla projektantów, Evamy, Michael, PWN
8. Ponadczasowe logo – projektowanie znaków odpornych na działanie czasu, Jack
Gernsheimer, Helion
9. Niewielki słownik typograficzny, Jacek Mrowczyk, Czysty warsztat
10. Lettera Magica, Tyczkowski, Krzysztof, Polski Drukarz Sp. z o.o.
11. Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger, d2d
12. Projektowanie graficzne w Polsce, Mrowczyk, Jacek i Michał Warda, Karakter
13. Marks of Excellence, Per Mollerup, Phaidon Press
Czasopisma:
2+3D, Eye, Graphis, Archive, Novum, Print, Kak, Etaphes, Typo, Communication Arts
Strony internetowe:
www.typeforyou.org | www.smashingmagazine.com | pdf.helion.pl/smash1/smash1.pdf, grafmag.pl | iwp.com.pl | red-dot.de/cd/de/online-exhibition/ |

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prowadzący:
Adam Żądło – ur. w 1993 roku; artysta audiowizualny, absolwent Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Specjalizuje się w animacji, fotografii i filmie. Wychował się na wsi, w swojej twórczości łączy doświadczenie z pracy na roli z wiedzą naukową i najnowszymi technologiami. Zwycięzca, finalista i uczestnik kilkudziesięciu międzynarodowych festiwali, konkursów i wystaw. Czynnie wspierał studenckie koła naukowe zajmujące się konstruowaniem cyborga i badaniem przestrzeni kosmicznej. Freelancer realizujący filmy, animacje, plakaty i wszelkie mniejsze formy graficzne dla dużych firm oraz klientów indywidualnych. Obecnie realizuje autorski projekt gry komputerowej.

Portfolio:
www.adamzadlo.com