Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język wizualności
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-107-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i zna zależności między technologią, a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. KL2A_W12 Projekt,
Prezentacja
M_W002 Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą w dobie nowych technologii komunikacyjnych. Projekt,
Prezentacja
M_W003 Posiada zaawansowaną wiedzę o komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka w dobie nowych technologii. KL2A_W14 Projekt,
Prezentacja
M_W004 Posiada wiedzę na temat roli języka wizualności w kształtowaniu się społeczeństwa i kultury. KL2A_W16 Projekt,
Prezentacja
M_W005 Zna szczegółowo historyczne i współczesne koncepcje człowieka, mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką zachodzące pod wpływem nowych form komunikacji KL2A_W17 Prezentacja,
Projekt
M_W006 Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w odniesieniu do kwestii wizualności i jej znaczenia. Zna najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym w odniesieniu do kultury wizualnej. KL2A_W10 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Identyfikuje w sposób pogłębiony normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zmian zachodzących w komunikacji społecznej pod wpływem wizualaności KL2A_U17 Prezentacja,
Projekt
M_U005 Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi i potrafi je poddać je krytycznej analizie. KL2A_U06, KL2A_U16 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w grupie i nawiązywania relacji interpersonalnych KL2A_K10 Aktywność na zajęciach
M_K005 Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy rzeczywistości społecznej samodzielnie formułuje propozycje jej analizy oraz podejmuja aktywne działania w przestrzeni kultury. KL2A_K03, KL2A_K07 Projekt,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i zna zależności między technologią, a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą w dobie nowych technologii komunikacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada zaawansowaną wiedzę o komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka w dobie nowych technologii. + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat roli języka wizualności w kształtowaniu się społeczeństwa i kultury. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna szczegółowo historyczne i współczesne koncepcje człowieka, mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką zachodzące pod wpływem nowych form komunikacji + - - - - - - - - - -
M_W006 Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w odniesieniu do kwestii wizualności i jej znaczenia. Zna najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym w odniesieniu do kultury wizualnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Identyfikuje w sposób pogłębiony normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zmian zachodzących w komunikacji społecznej pod wpływem wizualaności + - - - - - - - - - -
M_U005 Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi i potrafi je poddać je krytycznej analizie. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w grupie i nawiązywania relacji interpersonalnych + - - - - - - - - - -
M_K005 Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy rzeczywistości społecznej samodzielnie formułuje propozycje jej analizy oraz podejmuja aktywne działania w przestrzeni kultury. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Kurs ma charakter specjalistyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych współczesnych tekstów wizualnych or

Kurs ma charakter specjalistyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych współczesnych tekstów wizualnych:
1. Wizualność świata współczesnego: od mowy do obrazu (2 godziny)
2. Człowiek w świecie obrazów (2 godziny)
3. Rzeczywistość społeczna zatrzymana w kadrze ( 2 godziny)
4-5. Wiek ekranów. Kino, telewizja, video ( 4 godziny)
6. Tatuaż i ciało jako przedmiot wizualności (2 godziny)
7. Komiks i wizualność literatury(2 godziny)
8. Wizualność reklamy
9. Obrazy w przestrzeni miejskiej (2 godziny)
10. Interfejsy nowych mediów (2 godziny)
11. Rzeczywistość wirtualna (2 godziny)
12. Fotografia cyfrowa i fotomontaż (2 godziny)
13-14.Przedstawienie projektów grupowych (4 godziny)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny końcowej stanowi projekt przygotowany w grupach i prezentowany na zajęciach w formie 20 minutowej prezentacji 60% (40% zawartość merytoryczna i 40%oryginalność projektu, 20% sposób prezentacji).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Bergstrom Bo, Komunikacja wizualna, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:
Polak, Rafał (red.). Oblicza komunikowania wizualnego. Rzeszów, Kraków, Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie
Nowe Media w komunikacji społecznej w XX wieku, (red.) Hopfinger M., Warszawa.

Literatura dodatkowa do przygotowania projektów:
1. Banaszkiewicz, Karina. 2011. Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Warszawa: Oficyna Naukowa.
2. Banks, Marcus. 2009. Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Barthes Roland. 1995. Światło obrazu. Warszawa: Wydawnictwo KR.
4. Chmielecki, K. 2009. Tekst w sieci obrazów. W: Mirosław Filiciak i Grzegorz Ptaszek. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
5. Czywilis, Dariusz. 2009. Komiks amerykańskiego „głownego nurtu” jako forma komentarza politycznego. W: Lisiecki, Marcin (red.). Sztuki wizualne jako nośnik ideologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 215-231.
6. Drozdowski, Rafał. 2006. Fotografia jako dokument osobisty. W: Kaczmarek Jerzy i Marek Krajewski (red.). Co widać?. Poznań: Wydawnictwo UAM, ss. 53-64
7. Ferenc, Tomasz. 2009. Bohater, wróg, zdrajca – amerykańskie i niemieckie plakaty z okresu II wojny światowej. W: Lisiecki, Marcin (red.). Sztuki wizualne jako nośnik ideologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 245-266.
8. Frąckowiak, Maciej. 2008. Zdjęcie jako rebus. Zastosowanie wywiadu fotograficznego na przykładzie badań „Pornografia/erotyka: pytanie o kontekst czy estetykę?”. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
9. Grzybowicz, Dariusz. 2011. Autorska metoda konstruowania przestrzeni wirtualnej umożliwiająca percepcję przestrzeni otwartej (pejzaż, tło, otoczenie). W: Polak, Rafał (red.). Oblicza komunikowania wizualnego. Rzeszów, Kraków, Zamość: Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, ss. 139-156.
10. Kaczmarek, Jerzy. 2004. Analiza ikonograficzno-ikonologiczna w socjologii wizualnej. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
11. Kaczmarek, Jerzy. 2008. Film socjologiczny w socjologii wizualnej. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, ss. 169-178.
12. Konecki, Krzysztof. 2010. Wywiad na podstawie filmów w badaniu praktyki jogi – na przykładzie badań cielesności i gestów w społecznym świecie praktyki jogi. W: Leoński, Jacek i Magdalena Fiternicak-Gorzko (red.). Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych. Szczecin: Volumina.pl, ss. 303-335.
13. Krajewski, Marek. 2007. Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery. Poznań: Wydawnictwo UAM.
14. Krajewski, Marek. 2008. Fotografie jako przedmioty. W: Kaczmarek, Jerzy (red.). Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, ss. 119-132.
15. Marciniak, Tomasz. 2009. Wizja jedynie słuszna? Wizerunek księdza w polskim komiksie.W: Lisiecki, Marcin (red.). Sztuki wizualne jako nośnik ideologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 245-266.
16. Nikodemska-Wołowik, Anna, Tadeusz Górski i Mirosław Wołowik. 2004. Nie tylko LOGOtyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie. Bydgoszcz-Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Branta.
17. Olechnikicki, Krzysztof. 2009. Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
18. Wittkower R., „Interpetacja symboli wizualnych”, [w:] Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1990
19. Pater-Ejgiers, N. 2008. Dlaczego sieć przemawia obrazem. W: T. Ferenc i K. Olechnicki. Obrazy w sieci. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, str. 153-168.
20. Rose, Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
21. Sontag, Susan. 2009. O fotografii. Kraków: Wydawnictwo Karakter

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szeroko rozumiana tematyka przemian komunikacji pod wpływem rosnącego znaczenia obrazów dokonująca się pod wpływem dominacji systemów medialnych i informatycznych zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej jest obecna w moich zainteresowaniach naukowych od wielu lat. Dotyczy ona kwestii reklamy, przemian zachodzących w polityce i aktywności jednostek we współczesnych społeczeństwach nasyconych przekazami wizualnymi.

Wybrane publikacje:
Dorota Żuchowska-Skiba. 2007. Reklama komercyjna – pomiędzy odtwarzaniem a symulacją rzeczywistości społecznej, w: Kultura i gospodarka: ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, pod red. Janusza Muchy, Marii Nawojczyk, Grażyny Woronieckiej. Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS im. ks. Emila Szramka, (s. 235–249).
Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow. 2007. Rodzaje komunikacji politycznej w sieci – Internet nowym multikanałem humoru politycznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Kultura a tożsamość, pod red. Ignacego Stanisława Fiuta, Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, (s. 33–58)
Dorota Żuchowska-Skiba. Wyzwania i dylematy humanistyki XXI wieku. W: Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. 2016. Kraków: Libron, współautorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Dorota Żuchowska-Skiba. Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowej. W: Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współautorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Dorota Żuchowska-Skiba. Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek
Dorota Żuchowska-Skiba. Społeczno – technologiczne oblicza XXI wieku. 2016. Kraków: Libron, współredaktorzy: Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek

Informacje dodatkowe:

Literatura dodatkowa zawiera pozycje bibliograficzne potrzebne do opracowania projektów.