Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fotografia - konteksty i metody interpretacji
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-108-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr hab. Bielak Tomasz (tbielak78@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Uczestnik kursu będzie posiadał wiedzę na temat historii, współczesnych trendów oraz praktyki sztuki fotograficznej rozpatrywanej w kontekście kulturoznawczym.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy fotografii. KL2A_W11 Wykonanie projektu,
Esej
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do fotografii. KL2A_W13 Wykonanie projektu,
Esej
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat fotografii. KL2A_U03 Wykonanie projektu,
Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. fotografii. KL2A_K09 Wykonanie projektu,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy fotografii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do fotografii. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat fotografii. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. fotografii. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zakres problematyki podejmowanej na zajęciach:
1. Historia fotografii – od dagerotypów do fotografii cyfrowej: mistrzowie, trendy, dzieła, znaczenie.
2. Prezentacja fotografii jako medium technologicznego.
3. Prezentacja fotografii jako medium estetycznego.
4. Prezentacja fotografii jako medium kulturoznawczego i kulturotwórczego.
5. Fenomen fotografii.
6. Rodzaje i znaczenie fotografii (media społecznościowe i tradycyjne kanały dystrybucji).
7. Praktyka fotograficzna.
8. Kulturowe konteksty fotografii (fotografia a kultura audiowizualna, fotografia a inne sztuki wizualne, płynne granice sztuki fotograficznej).
9. Fotografia i film.
10. Drogi rozwoju fotografii (wg raportu Manovicha 2018).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 22 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie grupowej pracy zaliczeniowej (max. ilość osób – 6) i jej prezentacja podczas zajęć. Szczegółowe warunki zadania zostaną omówione podczas pierwszego wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sarah Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, tłum. M. Skiba, Wyd. UJ, 2009.
Wolfgang Kemp, Historia fotografii. Od Daguerre'a do Gursky'ego, tłum. Mariusz Bryl, Wyd. Universitas 2014.
Francois Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, tłum. Beata Mytych-Forajter, Wacław Forajter, Wyd. Universitas, Kraków 2012.
Scott Walden, Fotografia i filozofia, tłum. Izabela Zwiech, Wyd. Universitas, Kraków 2013.
Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, Jacek Maniecki, wyd. Aletheia, Warszawa 2015.
Terry Berrett, Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, tłum. Jakub Jedliński, Wyd. Universitas, Kraków 2014.
Susan Sontag, O fotografii, tłum. Sławomir Magala, Wyd. Karakter, Warszawa 2017.
Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, tłum. Mai Kubiak Ho-Chi, Wyd. Universitas, Kraków 2012.
Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Wyd. Aletheia, Warszawa 2008.
Piotr Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.
Wojciech Nowicki, Dno oka. Eseja o fotografii, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, Wyd. UJ, Kraków 2010.
Ian Jefferey, Jak czytać fotografię. Lekcja mistrzów fotografii, tłum. Jakub Jedliński, wyd. Universitas, Kraków 2008.
Film:
Geniusz zaklęty w fotografii, BBC 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

https://bielsko.academia.edu/TomaszBielak

Informacje dodatkowe:

Syllabus opracował dr hab. Piotr Kletowski