Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Antropologia obrazu i widowisk
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-109-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką znaczeń obrazów oraz widowisk w kulturze współczesnej. Analiza ikoniczności w jej różnych formach będzie również przedmiotem indywidualnych badań.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie zależności między technologiami a zmianami w kulturze audiowizualnej. KL2A_W22 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Zna zaawansowane metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie antropologii. KL2A_W07, KL2A_W18 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W003 Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury i sposoby ich działania a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym. KL2A_W10 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę widowisk, gatunków literacko-estradowych, piosenki i tańca estradowego. KL2A_U13, KL2A_U07, KL2A_U04, KL2A_U08 Egzamin,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Prowadzi na pracę badawczą pod opieka osoby prowadzącej zajęcia. KL2A_U18 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia antropologii dla rozumienia współczesnych procesów przemian kultury medialnej. KL2A_K09 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Posiada umiejętność pracy w grupie w stopniu koniecznym do wykonania samodzielnego projektu. KL2A_K10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie zależności między technologiami a zmianami w kulturze audiowizualnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zaawansowane metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie antropologii. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury i sposoby ich działania a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę widowisk, gatunków literacko-estradowych, piosenki i tańca estradowego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Prowadzi na pracę badawczą pod opieka osoby prowadzącej zajęcia. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia antropologii dla rozumienia współczesnych procesów przemian kultury medialnej. + - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność pracy w grupie w stopniu koniecznym do wykonania samodzielnego projektu. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Niezmiernie istotnym aspektem współczesnej kultury pozostaje jej ikoniczność, toteż coraz więcej współczesnych badań humanistycznych i społecznych jest skoncentrowanych wokół problemu wizualności. Celem kursu będzie zapoznanie słuchaczy z podstawową terminologią nowej dyscypliny oraz ze stosowaną w tym obszarze metodologią badań, przede wszystkim w kontekście fenomenu widowisk. W ramach kursu przeprowadzona zostanie analiza znaczeń współczesnych przekazów wizualnych oraz roli obrazu we współczesnych strategiach społecznych. Zostaną też prześledzone sposoby adaptacji tradycyjnych wzorców ikonograficznych w kulturze popularnej, a także w przestrzeni wirtualnej.
Podsumowaniem zajęć będzie przeprowadzenie przez studentów samodzielnych badań dotyczących wybranych aspektów ikoniczności w przestrzeni wirtualnej.
1. Od obrazu do wizualności – główne aspekty antropologii obrazu
2. Pamięć obrazu i przekaz ikonologii (od Warburga do Panofsky’ego)
3. Obraz w kontekście poznawczym (Gestalt)
4. Wizualność jako forma informacji (Bateson i Mead). Od obrazu do widowiska.
5-6. Człowiek w obrazie – maski/kształty/fantomy
7-8. Życie i śmierć w obrazie – od ikony do fotografii
9. Znaki i tajemnice zapisane w abstracji
10-11.Powrót do źródeł: sacrum i profanum teatru
12. Rewolucja i sztuka w operze i balecie
13. Powrót do źródeł: rytuały ludowości
14. Robot jako bohater kulturowy
15. Cyberprzestrzeń w obrazach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będą: 1. Obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione) – 20 ; 2. przygotowanie prezentacji – 30; 3. egzamin końcowy – 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996
H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007
M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012
P. Celiński (red.), Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2010
U. Jarecka, Świat wideoklipu, Warszawa 1999
L. Kolankiewicz, Antropologia widowisk: subdyscyplina czy nowa perspektywa antropologii kulturowej, „Kultura współczesna” 1 (2007)
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metoda badań nad wizualnością, Warszawa 2010
V. Turner, Od rytuału do teatru, powaga zabawy, Warszawa 2005

Literatura dodatkowa:
T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa 2011.
T. Boellstroff, Dojrzewanie w second life. Antropologia człowieka wirtualnego, Kraków 2012
P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007
J.-J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy, Gdańsk 2007
Historia ciała, 1-3, Gdańsk 2011-2014
K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003
E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971
K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Warszawa 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „Polish Journal of Arts and Culture” 8 (5/2013).

Esoteric Themes in the Artistic Works of Janina Kraupe, “Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions” 19, no. 4 (may 2016), s. 80-101

The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki, w: Imaginatio, Światło i Ciemność, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 89-112

Informacje dodatkowe:

W ramach tego przedmiotu student realizuje badania, których wyniki prezentuje na zajęciach.