Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studia nad percepcją
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-110-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Omówienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania procesów postrzegania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. KL2A_W01, KL2A_W25 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. KL2A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Omówienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania procesów postrzegania:
1. teorie percepcji (filozofia, psychologia)
2. Neurobiologiczne podłoże percepcji
3. Modalności zmysłowe
4. percepcja sensoryczna
5. interpretacja danych zmysłowych
6. procesy kontrolne
7. Percepcja maszyn, przetwarzanie sygnałów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 8 godz
Udział w konwersatoriach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

aktywny udział w zajęciach 20%
kolokwium 80%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

lektura w j. angielskim

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Jaśkowski „Zarys psychofizjologii”. Warszawa, Wydawnictwo Vizja, 2004 (fragmenty)
S. E. Palmer, Vision Science : Photons to Phenomenology. The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1999. (fragmenty)B. J Keeley, Making Sense of the Senses: Individuating Modalities in Human and Other Animals, The Journal of Philosophy, 99(1): 5-18. 2001
W. Kasprzak. Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2009.

dodatkowe:

J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki (fragment), GWP, 2008
J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm, Warszawa 2005.
R. Audi, „The Sources of Knowledge”, [w:] Moser, P. K., (red.) The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 71-94
A. I. Goldman, „Relation between Epistemology and Psychology”, Synthese 1985, 64, s. 29-68.
E. Nęcka, J. Orzechowski i B. Szymura „Psychologia poznawcza”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (fragmenty)
R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa.: WaiF, Warszawa 1982
A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski, Psychofizjologia widzenia. Wyd.ASP, Poznań 2002.
A.P. Sęk, Percepcja dźwięku, Forum Psychologiczne Tom 5, nr 1, 2000, s. 5-26

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak