Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fashion studies
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-111-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. KL2A_W11 Esej,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. KL2A_W13 Esej,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. KL2A_U03 Esej,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. KL2A_K09 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji. W wykładach dużą rolę odgrywa strona wizualna, ilustrowane są one projekcjami pokazów mody najistotniejszymi dla jej historii. Podstawą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz kolokwium na ostatnim wykładzie.

Główne tematy poruszane na wykładach:

- Czym jest tak naprawdę moda i jak ją odczytywać? Jako formę autoekspresji? System komunikacji? Rodzaj sztuki? A może wyraz zbiorowej nieświadomości?

- Kiedy narodziła się moda? Najważniejsze momenty w historii mody.

- najwięksi wizjonerzy i największe ofiary mody: m.in. Yves Saint Laurent, Alexander McQueena, John Galliano

- awangarda i dekonstrukcja: Rei Kawakubo i japońska dekonstrukcja, Martin Margiela, brytyjscy rewolucjoniści francuskiego haute couture

- camp i postmodernizm w modzie

- moda a subkultury: od teddy boys do punku i steampunku

- moda a inne zjawiska kulturowe: wzajemne relacje

- przemysł modowy: produkcja, syndykaty, nowe technologie

- W jaki sposób działa współczesna moda? Ile w rzeczywistości kosztuje i kto na niej zarabia?

- tendencje modowe ostatnich lat: slow fashion kontra fast fashion, moda ekologiczna, trendy stylizacyjne

- moda w polskiej kulturze

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

- obecność na zajęciach: 20% (dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 2)
- kolokwium zaliczeniowe – 80%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barthes R. 2013. The Language of Fashion, tr. A. Stafford, London, New York: Bloomsbury.
Blumer H. 2009. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, w: McNeil P. (ed.). 2009. Fashion: Critical and Primary Sources Volume 4: The Twentieth Century to Today. Oxford/New York: BERG.
Benaim L., 2014. Yves Saint Laurent, Wrocław: Bukowy Las.
Bruzzi S. 1997. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, London: Routledge.
Entwistle J. 2000. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, Cambridge: Polity Press.
Flügel J. 1930. The Psychology of Clothes, London: The Hogarth Press.
Fogg M. (red.). 2013. Historia mody, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
Glogaza J., 2015. Slow fashion: modowa rewolucja, Kraków: Znak.
Hayward S. 2000. Cinema Studies: The Key Concept, London: Routledge.
Kuhn A. 1985. The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, London: Routledge.
Martin W. 2016. Naczelne z Park Avenue, tł. M. Zielińska, Kraków: Litera Nova.
Możdżyńska-Nawotka M. 2017. Moda i kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu..
Seymour S. 2008. Fashionable Technology. The Intersection of Design, Fashion, Science and Technology, New York: Springer Wien.
Simmel G., Fashion, w: Levine D. (ed.). 1971. On Individuality and Social Forms, London: University of Chicago Press.
Sims J., 2014. 100 idei, które zmieniły modę uliczną, Top Mark Centre
Street S. 2001. Costume and Cinema. Dress Codes in Popular Film, London, New York: Wallflower
Szaradowski P. 2016. Francja elegancja – Z historii Haute Couture, Wydawnictwo Dolnośląskie.
Veblen T. 2008. Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Muza.
Westwood V., Kelly I., 2016. Vivienne Westwood, Wrocław: Bukowy Las.
Wilson E., 2016. Alexander McQueen. Krew pod skórą, Kraków.
Wilson E. 1985. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, London: Virago.
Žižek S. 2001. Przekleństwo fantazji, tł. A. Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jowita Guja, Czy chciałbyś wyglądać jak robot? Wyobraźnia cyborgiczna w modzie, w: Człowiek w świecie maszyn. Wstęp do cyberkultury, red. Izabela Trzcińska, wyd. AGH (w druku)

Publikacje popularnonaukowe: relacje z wydarzeń modowych w tygodniku “Polityka”

Informacje dodatkowe: