Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Genialny Niemowa: historia ogólnoświatowego kina niemego
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-113-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Całościowa historia kina niemego jako zjawiska estetycznego, które nadal oddziaływuje na nowoczesną audiowizualność. Poszczególne zjawiska – od prymitywów poprzez kino atrakcji po arcydzieła.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową znajomość historii kina niemego KL2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 do uzupełnienia KL2A_W13 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kina niemego KL2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KL2A_K09 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową znajomość historii kina niemego + - - - - - - - - - -
M_W002 do uzupełnienia + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kina niemego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Genialny Niemowa: historia ogólnoświatowego kina niemego – twórcy / kierunki i nurty / arcydzieła.

KLUCZOWE TEMATY ZAJĘĆ:

1. Kino Thomasa Edisona – wczesne amerykańskie prymitywy filmowe.
2. Początki kinematografii europejskich.
3. Szkoła skandynawska.
4. Kino niemieckie – ekspresjonizm i Kammerspiel.
5. Geniusze kina niemieckiego – Murnau, Lang, Pabst.
6. Radziecka awangarda filmowa.
7. Teoria i praktyka kinowa Sergieja Eisensteina.
8. Europejska artystyczna awangarda kinowa.
9. Początki kina japońskiego.
10. Kino hollywoodzkie lat 20.
11. Twórczość Davida Warka Griffitha i Ericha von Stroheima.
12. Złote lata niemej komedii filmowej.
13. Twórczość Charlie Chaplina i Bustera Keatona.
14. Nieme kino francuskie.
15. Kino nieme w obliczu przełomu dźwiękowego – szanse i zagrożenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny będzie test z przedstawionego w czasie trwania semestru materiału naukowego i audiowizualnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Od studentów wymagana jest obecność na zajęciach, interesowanie się kinem jako sztuką, jako sposobem ekspresji i kanałem komunikacji międzyludzkiej oraz międzykulturowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Lektura obowiązkowa:
Mike Budd – ‘Odsłony “Gabinetu doktora Caligari”’. Przekład: Iwona Kurz. [w:] ‘Film i historia. Antologia’, red. Iwona Kurz. Warszawa 2009, s.189-241.
David A. Cook – ‘A History of Narrative Film’. New York, London. 1981. (fragmenty na temat kina niemego)
Adam Garbicz, Jacek Klinowski – ‘Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż pierwsza 1913-1949’. Kraków 2007.
Aleksander Jackiewicz – ‘Moja historia kina. Tom I – kino prymitywne. Warszawa 1988.
Tomasz Kłys – ’Od Mabusego do Goebbelsa’. Łódź 2013.
Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.) – ‘Historia kina. Tom I – kino nieme’. Kraków 2010.

Lektura dodatkowa:
‘History of the American Cinema’ pod redakcją Charlesa Harpole’a – tom I-III. University of California Press. Berkeley-Los Angeles-London 1990.
Tom I: Charles Musser – ‘The Emergence of Cinema. The American Screen to 1907’.
Tom II: Eileen Bowser – ‘The Transformation of Cinema 1907-1915’.
Tom III: Richard Koszarski –’ An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture 1915-1928’.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Literature and other sources will be provided by drop-box.