Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat dziennikarza telewizyjnego
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-116-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zapoznanie studentów ze specyfiką tv jako medium i z umiejętnościami jakie powinien posiadać dziennikarz tv. Przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy przy produkcji filmowej i telewizyjnej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów KL2A_W11 Projekt
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego KL2A_W13 Projekt
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji KL2A_U03 Wykonanie projektu,
Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego KL2A_K09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów - - - - - - - - + - -
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:

1. Specyfika dziennikarstwa telewizyjnego (umiejętności dziennikarza, myślenie obrazem, praca zespołowa, etyka )
2. Język filmu i telewizji
- obraz.
- światło
- dźwięk
- montaż
- realizacje telewizyjne
3. Gatunki i formaty telewizyjne
4. Technologia produkcji czyli od pomysłu do realizacji (pomysł, źródła informacji, dokumentacja, kalendarz zdjęć, kosztorys, zdjęcia, postprodukcja)
5. Zachowania przed kamerą
6. Telewizja a Internet- podobieństwa i różnice w sposobie realizacji materiałów
7. Analiza wybranych produkcji telewizyjnych i internetowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach warsztatowych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pracy zaliczeniowej opisującej własny format telewizyjny, jego treść merytoryczną, sposób realizacji filmowej lub telewizyjnej i aspekty artystyczne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dziennikarstwo i świat mediów. red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008.
2. Dziennikarz na wizji. red. Mirosław Skalski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014.
3. Kino bez tajemnic. red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski. Stentor. Warszawa 2009.
4. Wrzuć film. Web video od pomysłu po realizację. red. Jennie Bourne, Dave Burstein. Helion. 2009.

Oglądnie polecanych przez Osobę prowadzącą filmów i programów telewizyjnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prowadzący zajęcia jest czynnym dziennikarzem telewizyjnym, producentem telewizyjnym i nauczycielem akademickim. W swoim dorobku ma realizację ok. 1500 produkcji. Jest związany z TVP i PLATON TV, aktualnie kieruje Laboratorium Technik Wizualnych MediaLab 5.0 w ACK Cyfronet AGH. Posiada również własną firmę producencką.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia “Warsztat dziennikarza telewizyjnego” mają przygotować do realizacji produkcji filmowych i programów telewizyjnych w ramach proponowanych zajęć w kolejnym semestrze “Pracownia telewizyjna”.