Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język obcy
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-117-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z terminologią kulturoznawczą w języku angielskim.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. KL2A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi prezentować zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w języku obcym. KL2A_U05 Egzamin
M_U002 Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie zaawansowanym). KL2A_U14 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności językowych z zakresu nauk humanistycznych. KL2A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi prezentować zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w języku obcym. - + - - - - - - - - -
M_U002 Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie zaawansowanym). - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności językowych z zakresu nauk humanistycznych. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język obcy

Zajecia z oferty SJO.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w lektoratach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmiot
100% ocena z egzaminu na poziomie B2+.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmiot.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Do zaliczenia semestru student zobowiązny jest zaliczyć: moduł języka obcego na poziomie B2+ za co otrzymuje 2 ECTS.