Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia czasu wolnego
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-118-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólny i praktyczny
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Socjologia czasu wolnego ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę socjologiczną oraz umiejętności analityczne z zakresu procesów, form i organizacji czasu wolnego we współczesnym świecie.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna główne teorie socjologiczne dotyczące czasu wolnego i stylu życia. KL2A_W14 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę o procesach i zjawiskach we współczesnym świecie określających czas wolny jednostek. KL2A_W14 Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z socjologiczną analizą czasu i socjologią czasu wolnego. KL2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego KL2A_U06 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi określić znaczenie różnych form czasu wolnego dla zmian indywidualnych i zbiorowych. KL2A_U06, KL2A_U20 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K002 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji KL2A_K09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna główne teorie socjologiczne dotyczące czasu wolnego i stylu życia. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o procesach i zjawiskach we współczesnym świecie określających czas wolny jednostek. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z socjologiczną analizą czasu i socjologią czasu wolnego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić znaczenie różnych form czasu wolnego dla zmian indywidualnych i zbiorowych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia socjologii czasu wolnego. Czas społeczny. Czas święty i czas świecki.

  Czas fizyczny a wielość czasów społecznych: czas cykliczny, czas kalendarzowy, czas momentalny, czas glacjalny. Czas w społecznościach tradycyjnych: święty i świecki.

 2. Przejście od społeczności tradycyjnej do nowoczesnej – wyłanianie się czasu wolnego.

  Czas święty a czas wolny – przemiany społecznej koncepcji czasu w procesach rozwoju kapitalizmu. Znaczenie czasu pracy dla rozumienia czasu wolnego (M. Weber).

 3. Funkcje, formy i treści czasu wolnego.

  Zasadnicze funkcje czasu wolnego i rodzaje czynności z nimi związanych. Kulturowe uwarunkowania form czasu wolnego.

 4. Styl życia i jego związek z czasem wolnym

  Socjologiczne koncepcje stylu życia. Zróżnicowanie stylów życia wewnątrzkulturowe i międzykulturowe.

 5. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania stylów życia.

  Główne tendencje organizacji czasu wolnego w kontekście społeczno-ekonomicznych uwarunkowań stylu życia.

 6. Czas wolny według struktury zawodowej, wiekowej i płci.

  Przedstawienie badań na temat zróżnicowania organizacji czasu wolnego w społeczeństwie polskim.

 7. Sposoby badania czasu wolnego w socjologii. Budżet czasu

  Charakterystyka metod wykorzystywanych w badaniu czasu wolnego.

 8. Twórczość i autoekspresja a czas wolny

  Samorealizacja w czasie wolnym: formy partycypacji w kulturze i jej tworzenia; fotografia; sporty ekstremalne.

 9. Czas wolny w konteście estetyzacji życia.

  Praktyki przestrzenne; popularyzacja praktyk twórczych; estetyzacja przestrzeni czasu wolnego.

 10. Zachowania prozdrowotne a czas wolny

  Sport amatorski, praktyki prozdrowotne i relaksacyjne formy pracy w czasie wolnym.

 11. Mobilność w kontekście czasu wolnego

  Turyzm i jego społeczne konsekwencje.

 12. Zachowania konsumpcyjne a czas wolny

  Style konsumpcji.

 13. Kolokwium
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

I termin: Kolokwium – ocena pozytywna za min. 50% wynik z kolokwium. W ocenie końcowej uwzględniam także aktywność na zajęciach.
Opcjonalnie (dla chętnych) – przygotowanie prezentacji na temat wybranej funkcji lub formy czasu wolnego.
II termin: zaliczenie ustne. Ocena dostateczna za dostateczną odpowiedź na 2 z 3 pytań. Ocena końcowa: średnia z ocen za odpowiedzi z każdego pytania.
III termin: jak termin II.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Eliade M. 1991. Czas – mit – historia. Warszawa, PWN
Eriksen, T. H. Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2003.
Kłoskowska, A. 1980. Kultura masowa, Warszawa: PWN, .
Makowski, G. Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa, 2003.
Macnaghten P. i John U.. 2005. Alternatywne przyrody : nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa : “Scholar”.
Milian, L. 2010. Socjologia czasu wolnego: wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, .
Mroczkowska D. 2011. Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Warszawa, Difin.
Muszyński, W. (red.), 2008. „Cudne manowce?”: kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
Sadovnicova, L. (red.), 2011. Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny, Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
Sędek, G., S. Bedyńska (red.),2010. Życie na czas: perspektywy badawcze postrzegania czasu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.) 2008. Socjologia codzienności, Kraków, Znak.
Truszkowska-Wojtkowiak M. 2012. Fenomen czasu wolnego, Gdańsk, Harmonia Universalis.
Urry J. 2009. Socjologia mobilności, Warszawa, PWN.
Weber M. 1984. Szkice z socjologii religii. Warszawa, PWN

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Informacje dodatkowe:

Sylabus wersja 07.09.2018