Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obsługa edytorów graficznych 2
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-203-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Szostek Kamil (kamil.szostek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szostek Kamil (kamil.szostek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada ogólną wiedzę z zakresu projektowania graficznego KL2A_W20, KL2A_W18 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna i docenia rolę grafiki komputerowej we współczesnej rzeczywistości. KL2A_W22 Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą technik informatycznych stosowanych we współczesnej grafice komputerowej. KL2A_W25 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie pakietów graficznych w prowadzonej działalności naukowej i badawczej. KL2A_W18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie przygotować i krytycznie analizować projekty graficzne. KL2A_U07, KL2A_U01, KL2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia animowanej grafiki wektorowej i grafiki rastrowej. KL2A_U22 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i informacje na temat specyfikacji programów graficznych oraz zasad projektowania projektowania, ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym. KL2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje niezbędne do pracy twórczej (organizacyjne, koncepcyjne, realizacyjne). KL2A_K05, KL2A_K02, KL2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych związanych z dziedziną współczesnej grafiki komputerowej. KL2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 W stopniu zaawansowanym potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej postępy. KL2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada ogólną wiedzę z zakresu projektowania graficznego - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i docenia rolę grafiki komputerowej we współczesnej rzeczywistości. - - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą technik informatycznych stosowanych we współczesnej grafice komputerowej. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie pakietów graficznych w prowadzonej działalności naukowej i badawczej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie przygotować i krytycznie analizować projekty graficzne. - - - - - - - - - - -
M_U003 Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia animowanej grafiki wektorowej i grafiki rastrowej. - - + - - - - - - - -
M_U004 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i informacje na temat specyfikacji programów graficznych oraz zasad projektowania projektowania, ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje niezbędne do pracy twórczej (organizacyjne, koncepcyjne, realizacyjne). - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych związanych z dziedziną współczesnej grafiki komputerowej. - - + - - - - - - - -
M_K003 W stopniu zaawansowanym potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej postępy. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Edycja obrazów cyfrowych

  Podstawowe informacje dotyczące budowy map bitowych, specyfika obrazów pikselowych, kwestie rozdzielczości map bitowych, wprowadzenie do modeli kolorów, formaty plików graficznych, zalety, wady i typowe zastosowania najpopularniejszych formatów graficznych.

 2. Zarządzanie zdjęciami

  Importowanie zdjęć za pomocą narzędzi zarządzania plikami, importowanie zdjęć za pomocą kreatorów, zagadnienia organizowania kolekcji zdjęć z wykorzystaniem funkcji zarządzania plikami, programy wspomagające zarządzanie obrazami w systemie Windows. Możliwości oznaczania i tagowania zdjęć dodatkowymi informacjami z użyciem pól Exif oraz IPTC.

 3. Edycja obrazów w pakiecie Adobe Photoshop

  Zagadnienia otwierania, modyfikowania i przechowywania obrazów cyfrowych, obracanie obrazów o ustalony kąt, zmiana skali widoku, ustalanie wymiarów i rozdzielczości obrazów, ustalanie rozmiarów wydruku, kadrowanie obrazów, zapisywanie obrazów, zagadnienia związane z kalibracją monitora, zarządzanie kolorami i drukowaniem obrazów.

 4. Retusz obrazów

  Przegląd możliwości korygowania barw, usuwanie zabarwienia przy użyciu narzędzi poziomy/krzywe, usuwanie zabarwień z wykorzystaniem balansu kolorów, ustawianie opcji narzędzia klonowanie, retuszowanie przy użyciu narzędzia łatka, zasady stosowania narzędzia pędzel punktowy, wyostrzanie obrazów i ich elementów, redukowanie szumów i wygładzanie obrazów

 5. Korekta zdjęć

  Korygowanie zdjęć prześwietlonych i niedoświetlonych, procedura korygowania perspektywy, korygowanie zbieżności linii pionowych, narzędzia transformacyjne, korygowanie zniekształceń geometrycznych i winietowania, zaznaczanie w obrazie obszarów prześwietlonych/niedoświetlonych, usuwanie tych obszarów i zastępowanie ich wypełnieniem z innych źródeł, ustawianie obiektów na nowej warstwie, wstawianie nowych obiektów do obrazu

 6. Praca z tekstem

  Omówienie różnego typu czcionek, wprowadzanie tekstu i ustawianie jego właściwości, zagadnienia tworzenia tekstu trójwymiarowego. Praca z tekstem standardowym i akapitowym, formatowanie akapitów. Stosowanie efektów specjalnych do warstw tekstowych. Edycja tekstu w ramce, umieszczanie tekstu na ścieżce, konwersja tekstu do krzywych.

 7. Ramki obrazu i wieniety

  Tworzenie jednobarwnych ramek obrazu, tworzenie ramek obrazu wypełnionych deseniem, zagadnienia winietowania obrazów, efekty świetlne i warstwy cieni, wyodrebnianie obiektów za pomocą narzędzi do zaznaczania i maskowania, wykorzystanie warstw, masek i ścieżek do tworzenia obiektów trójwymiarowych.

 8. Zagadnienia łączenia obrazów

  Łączenie obrazów przy użyciu masek i zaznaczeń, procedura kopiowania elementów obrazu przy użyciu zaznaczeń i wklejanie ich do innego obrazu, różne tryby mieszania warstw obrazu, automatyczne wyodrębnianie obiektów, zagadnienia konstrukcji masek o zróżnicowanych krawędziach. Tworzenie panoram z wielu obrazów. Tworzenie projektów HDR z plików RAW oraz z plików z wielu naświetlań.

 9. Obrazy czarno-białe i kolorowe

  Zagadnienia przetwarzania obrazów czarno-białych i kolorowych, przekształcanie obrazów kolorowych w czarno-białe grafiki, całkowite lub częściowe usuwanie koloru, manipulowanie odcieniami szarości, zagadnienia korygowania obrazów czarno-białych poprzez modyfikowanie poziomów, jasności i kontrastu, wyodrębnianie obiektów z tła przy użyciu kanałów, zagadnienia kolorowania zdjęć czarno-białych, manipulowanie zdjęciami przy użyciu filtrów.

 10. Narzędzia malarskie w pakiecie Photoshop

  Definiowanie kolorów, wybieranie kolorów, używanie próbnika kolorów, praca z różnymi modelami kolorów, korzystanie z bibliotek kolorów, kanały kolorów, edycja kanałów kolorów, narzędzia do malowania, narzędzia edycyjne, podstawowe techniki malarskie, wybór kształtu pędzla, tworzenie własnych końcówek pędzli, zagadnienia krycia, nacisku i ekspozycji, tryby pracy pędzla. Tworzenie pędzli mieszanych oraz pędzli z zaznaczenia.

 11. Zaznaczenia, maski i filtry

  Geometryczne kontury zaznaczania, kontury o nieregularnym kształcie, zmiana konturów zaznaczania, wygładzanie konturów zaznaczania, przenoszenie i kopiowanie zaznaczeń, rysowanie i edytowanie ścieżek, malowanie wzdłuż ścieżki, importowanie i eksportowanie ścieżek, maskowanie i wyodrębnianie elementów obrazu, praca w trybie szybkiej maski, automatyczne generowanie masek, tworzenie niezależnego kanału maski, tworzenie maski z obrazka, korekcja z wykorzystaniem filtrów, zwiększanie ostrości i kontrastu, rozmywanie obrazka, dodawanie szumu, filtry zniekształcające. Scalanie obrazów w panoramy

 12. Praca z warstwami, obiektami i tekstem

  Sposoby tworzenia warstw, powielanie warstw, przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na nową warstwę, grupowanie warstw, korzystanie z obiektów inteligentnych, przekształcanie obrazu, maski i warstwy, praca z kompozycjami warstw, tryby mieszania warstw, maskowanie efektów, łączenie masek, style warstw. Praca projektowa.

 13. Zarządzanie kolorami

  Dobór przestrzeni kolorów, konwersja przestrzeni kolorów, korekcja kolorów, korekcja barwy i nasycenia, korekcja poziomów jasności obrazka, korekcja realizowana za pomocą warstw dopasowania, wyostrzanie i wygładzanie, korygowanie niedoskonałości obiektywu.

 14. Praca na scenie 3D

  Wprowadzanie do przestrzeni 3D, podstawowe narzędzia poruszanie się po scenie 3D. Tworzenie prostych siatek, korzystanie z biblioteki gotowych obiektów. Importowanie obiektów 3D z zewnętrznych źródeł. Definiowanie materiałów i tekstur, zmiana właściwości materiałów. Praca z różnymi rodzajami świateł, oświetlanie sceny. Malowanie pędzlem 3D. Łączenie warstw 3D w jedną scenę. Render projektu.

 15. Animacje

  Tworzenie animacji poklatkowej, definiowanie opóźnienia, zapętlenie, wstawianie klatek pośrednich. Spłaszczanie klatek do warstw, zmiana położenia, widoczności i stylu dla warstw przypisanych do klatki. Propagowanie zmian w klatkach animacji, konwersja na oś czasu wideo. Zmiana szybkości odtwarzania. Korzystanie z predefiniowanych efektów wejścia/wyjścia dla warstw animacji. Obiekty inteligentne w animacji. Dodawanie materiałów filmowych do animacji. Przekształcenia warstw w czasie.

 16. Przygotowanie do druku

  Drukowanie obrazków kompozytowych, ustawienia wydruku, określanie funkcji transferu, bichromia, trichromia i kwadrochromia, separacja kolorów dodatkowych, optymalizacja obrazów do zastosowań internetowych, optymalizacja obrazów do formatów GIF, PNG i JPEG, skalowanie obrazów. Próba kolorów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia laboratorium (obsługa edytorów graficznych) wynika ze średniej z ocen uzyskanych z projektów graficznych realizowanych w trakcie zajęć oraz podczas pracy własnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- obecność na zajęciach (możliwość dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)
- znajomość podstaw użytkowania komputerów typu PC,
- znajomość podstaw obsługi systemu Windows
- elementarna znajomość podstaw matematyki ze szczególnym uwzględnieniem geometrii płaskiej i stereometrii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Praca zbiorowa Adobe Creative Team: Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo Helion, Warszawa, 2013.
Fábio Sasso: Abduzeedo. Inspirujący przewodnik po świecie grafiki, Helion, Gliwice, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak