Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-205-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zaawansowaną terminologię związaną z badaniami nad komunikacją wizualną w zakresie technik graficznych oraz informatyki społecznej KL2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Projekt
M_W002 Zna specyfikę technologii druku wypukłego, metod powielenia obrazu wklęsłymi technikami graficznymi, technologię cyfrowego powielania obrazu. KL2A_W25 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł graficznych. Potrafi badać interakcję pomiędzy interfejsem aplikacji a ich użytkownikami. KL2A_W07 Egzamin,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych, na poziomie zaawansowanym. KL2A_U01 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analizy materiału graficznego. KL2A_U11 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
M_U003 Weryfikuje uogólnienia co do natury przekazu wizualnego w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. KL2A_U22 Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze nad przekazem wizualnym, potrafi ułatwić osobom trzecim dostęp do źródeł (kolekcje grafiki). KL2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
M_K003 W czasie wykonywania projektu oraz studium przypadku efektywnie organizuje własną pracę, potrafi w stopniu zaawansowanym krytycznie ocenić jej postępy . KL2A_K05 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
M_K004 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata (tworzenie archiwów i kolekcji grafiki artystycznej i użytkowej). KL2A_K08 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zaawansowaną terminologię związaną z badaniami nad komunikacją wizualną w zakresie technik graficznych oraz informatyki społecznej - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę technologii druku wypukłego, metod powielenia obrazu wklęsłymi technikami graficznymi, technologię cyfrowego powielania obrazu. - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł graficznych. Potrafi badać interakcję pomiędzy interfejsem aplikacji a ich użytkownikami. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych, na poziomie zaawansowanym. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analizy materiału graficznego. - - - - + - - - - - -
M_U003 Weryfikuje uogólnienia co do natury przekazu wizualnego w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze nad przekazem wizualnym, potrafi ułatwić osobom trzecim dostęp do źródeł (kolekcje grafiki). - - - - + - - - - - -
M_K003 W czasie wykonywania projektu oraz studium przypadku efektywnie organizuje własną pracę, potrafi w stopniu zaawansowanym krytycznie ocenić jej postępy . - - - - + - - - - - -
M_K004 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata (tworzenie archiwów i kolekcji grafiki artystycznej i użytkowej). - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Celem zajęć jest rozpoznanie natury komunikacji wizualnej rozwijanej przy użyciu mechanicznie powielanych kopii. Konwersatorium przeznaczone jest na zapoznanie się z historią grafiki, począwszy od jej pojawienia się w kulturze europejskiej w wieku XIV, po II połowę XX stulecia. W ujęciu historycznym omówiona zostanie specyfika poszczególnych technik graficznych oraz sposoby wykorzystania obrazów stworzonych przy ich użyciu. Pokrótce zademonstrowane zostaną podstawowe metody opisu i atrybucji odbitek. Pozwoli to słuchaczom zweryfikować uogólnienia, co do formy oraz kulturowego znaczenia grafiki.
PROGRAM ZAJĘĆ:
I – techniki graficzne
Historia wybranych metod tworzenia obrazu: drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, mezzotinta, akwatinta, litografia, fotografia, sitodruk, obraz cyfrowy
II – organizacja produkcji grafiki
Ośrodki, wysokości nakładów, metody kopiowania wzorów podział pracy w warsztacie(przykłady warsztatów Marcantonio Raimondiego i Hieronyma Cocka, atelier fotograficzne przełomu XIX i XX w, współczesna pracownia RTG i biuro projektowe)
III, IV – podstawy identyfikacji odbitek graficznych [część zajęć przeprowadzona zostanie w Gabinecie Rycin PAU w Krakowie]
- metody opisu, datowania i atrybucji prac graficznych, znaczenie skrótów służących do identyfikacji rycin (inc. pinx. exc. i inne)
- standardy sporządzania dokumentacji prac graficznych (noty katalogowe, zaawansowane hasła w bazach danych) (przykłady: kolekcja Gabinetu Rycin PAU, Rijksmuseum, Biblioteki Brytyjskiej)
V, VI- historia grafiki [zajęcia przeprowadzone w Gabinecie Rycin PAU w Krakowie, prezentacja oryginalnych odbitek]
początki stosowania technik graficznych w Europie (XIV, XV w.), grafika nowożytna: ośrodki produkcji, mistrzowie grafiki, ich znaczenie dla rozwoju medium (Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, William Hogarth, Honoré Daumier), rewolucja wizualna wieku XIX, grafika wieku XX w kontekście technologii cyfrowych.
VII – funkcjonowanie obrazów graficznych
- znaczenie grafiki dla rozwoju innych obszarów ikonosfery ( wzornictwo przemysłowe, obrazowanie w nauce, sztuka)
- historia obecności obrazu powielonego w przestrzeni publicznej (esp. plakat i jego funkcje)
– grafika jako dokument życia społecznego (historia wprowadzania kart wizytowych, pocztówek, ulotek, logotypów)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Udział w konwersatoriach 30 godz
Wykonanie projektu 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

WARUNKI ZALICZENIA :
ocena końcowa stanowi z dwóch ocen cząstkowych zajęć (cześć graficzna, część poświęcona fotografii)

warunki zaliczenia części graficznej:
• obecność na zajęciach (20%)
• prezentacja projektu (80 %) (egzamin)

projekt:
• zadanie będzie polegać na opracowaniu wskazanej odbitki graficznej (identyfikacji techniki, przybliżonego czasu powstania; ew. miejsca pochodzenia; odczytanie sygnatur i inskrypcji umieszczonych na odbitce)
• tematy projektów powinny zostać uzgodnione z prowadzącym
• opracowania powinny zostać przedstawione indywidualnie wraz z dokumentacją w formie rozbudowanej noty katalogowej, uwzględniającej standardowy opis fizyczny przedłożonej grafiki; notę bibliograficzną oraz komentarz autorów dotyczący funkcji obiektu, jego znaczenia w kontekście historii rozwoju komunikacji wizualnej

warunki zaliczenia części poświęconej fotografii zostaną podanę przez prowadzącego zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bóbr M., Krużel, K., Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000
Krużel K. , Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999
Mayor, A. Hyatt, Prints & People: A Social History of Printed Pictures, New York 1972

Thompson W., The Printed Image in the West: Woodcut, [w:] Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–
http://www.metmuseum.org/toah/hd/wdct/hd_wdct.htm

PAUart
www.pauart.pl/

Białostocki J., Tradycja i innowacja. Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987
Białostocki J., W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957
Castleman R., Prints of the 20th Century. A History, London 1997
Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa, 2004
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971
Gombrich, Ernst H , The Visual Image, [w:] David R Olson wyd.: Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education. Chicago, IL , s. 255-8 [przedruk z Scientific American 227 (September 1971), s.82-96
H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, wyd. 2 przejrz. i uzup., Wrocław–Warszawa 1975
Hind A. M., A history of engraving and etching from the 15th century to the year 1914, New York 1963
Kossowska I., Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000
Macharska M., Rola grafiki w twórczości Tomasza Dolabelli, „Folia Hi-storiae Atrium”, t. 9, 1973
Olszewski A.M., Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975
Praz M., Studies in Seventeenth-Century Imagery, Roma 1964
Dahl S. , Dzieje książki, przeł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy, Wrocław 1965

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna Olszewska
Wybrane opracowania materiałów źródłowych (grafika europejska):
Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część VIII: Hooghe Romeyn de – Huys Frans, Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowi., Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2013
Xawery Dunikowski, Anny Jesinowicz-Nguyen, Małgorzata Łojko, Tomasz Rogaliński, Alina Szapocznikow, Erwina Ziomkowska, [w:] Praca kobiety nigdy się nie kończy / Woman’s work is never done, Anastazja Oleśkiewicz, Jessica Taylor-Kucia red., Kraków 2013
My i Oni: zawiła historia odmienności = Us and Them : an intricate history of otherness, [katalog oprac. Anna Olszewska]. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011. Wystawa zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Bibliotekę Naukową PAU i PAN w Krakowie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury od 15 marca do 5 czerwca 2011, s. 45-248. (wersja pol. i ang.)
Rzeź niewiniątek, Męczeństwo św. Cecylii, Śmierć Ananiasza, Parnas, Grupa Laokoona, Triumf Galatei, Amor i Wenus trymająca strzałę, Bitwa konnych i pieszych, Cesarz uwalniający niewolnika Androklesa, Muncjusz Scewola: opracowanie rycin, [w:] Ewa Katarzyna Świetlicka [red.], Ceramika Rafaela. Majolika „istoriato” ze zbiorów polskich, Warszawa 2010

Informacje dodatkowe:

Brak