Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Multisensoryczny wymiar doświadczenia kulturowego
Tok studiów:
2018/2019
Kod:
HKL-2-206-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Kurs zawierający elementy antropologii zmysłów dotyczy zmysłowych sposobów doświadczania zjawisk kulturowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich roli w doświadczaniu zjawisk kulturowych. KL2A_W07, KL2A_W03, KL2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe i jest świadomy roli zmysłów w ich doświadczaniu. KL2A_U10, KL2A_U05, KL2A_U02 Kolokwium
M_U002 Ma świadomość odmiennego doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach. KL2A_U20 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie organizuje swoją prace i potrafi krytycznie ją ocenić. KL2A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. KL2A_K08 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich roli w doświadczaniu zjawisk kulturowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe i jest świadomy roli zmysłów w ich doświadczaniu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma świadomość odmiennego doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie organizuje swoją prace i potrafi krytycznie ją ocenić. + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Sensorium człowieka (2h)
2. Antropologia zmysłów (4h)
3. Wzrok (6h)
4. Słuch (4h)
5. Smak (2h)
6. Węch (2h)
7. Dotyk (2h)
8. Multisensoryczność przekazu
9. Kulturowa turystyka sensoryczna (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie pisemnego kolokwium, obejmującego tematykę zajęć i odbywającego się na ostatnich zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura (wybór:
Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012.
Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, Warszawa 1997.
Camporesi P., Laboratorium zmysłów, Gdańsk 2005.
Corbin A., We władzy wstrętu. Społeczna historia poznawania przez węch: od odrazy do snu ekologicznego, Warszawa 1998.
Cox Ch., Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Gdańsk 2010.
Losiak R., Tańczuk R., Audiosfera Wrocławia, Wrocław 2014.
Łęńska-Bąk K., O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub specie culinaria, Opole 2010.
Rogowski M., Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu kulturowego, “Turyzm”, nr 2/2016, s. 23-32.
Stasiak A., Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń, “Turystyka kulturowa”, nr 5/2016, s. 6-28.
Wieczorkiewicz A., Kostaszuk-Romanowska (red.), Spektakle zmysłów, Warszawa 2010.
Stańczyk M., Zmysłowa teoria kina. Dostępny: http://ekrany.org.pl/historia_kina/zmyslowa-teoria-kina-vivian-sobchack-i-sensuous-theory/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak